Entreprenaden för att utvidga gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och bygga en skvär i Nickby centralpark inleds snart

En byggnadsentreprenad håller på att inledas på den tomt som nu står tom efter rivningen av gamla skolcentrets C-byggnad invid kultur- och bildningscentret och Nickby centralpark. Syftet med entreprenaden är att utvidga och utveckla gårdsområdet vid Daghemmet Lillhjärtat och att utrusta det med nya lekredskap och solskydd. Dessutom blir den nya skvären i Nickby centralpark en ny och trivsam mötesplats för Sibboborna. Byggnadsentreprenaden inleds i juni 2024 och beräknas vara klar under hösten 2024. Området har planerats av Arkkitehtitoimisto Gylling Oy.

Utvidgningen av Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde

Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde utvidgas i riktning mot bildningscentret Nickby Hjärta. Den nya delen är ett nytt lekområde och en flack, barnvänlig sluttning. Ovanpå kullen anläggs en avsats att färdas över. Den får belysning och trädplanteringar.

För gårdsområdet planeras dessutom nya gungor, marktrampoliner samt olika slags balans- och lekredskap. På gårdsplanen byggs också flera solskydd. Avsikten är att iståndsätta och vid behov ersätta träd och förnya gräsytor som är i dåligt skick.

Arbetet på gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat kommer att utföras så att de orsakar så lite olägenheter som möjligt för daghemmets vardag. Största delen av byggnadsarbetena görs under juli månad när daghemmet är stängt.

Skvären i Nickby centralpark

Den nya skvären i Nickby centralpark är avsedd som en mötesplats och en plats att tillbringa fritiden på. Området samlar ytorna mellan gårdsområdet vid Nickby Hjärta och Daghemmet Lillhjärtat till en trivsam helhet.

I skvären byggs ett vistelseområde på en flack sluttning, där daghemmets gårdsområde blir på andra sidan. Den offentliga och för allmänheten öppna skvären avskiljs från daghemmets gårdsplan med ett staket i trä. Vistelseområdet får bänkar och regnskydd samt planteringar och täckt cykelparkering.

Byggplatsen inhägnas innan arbetet inleds

Byggplatsen kommer att inhägnas när entreprenaden inleds. Byggplatsen sträcker sig ut till Nickby Hjärta så att en del av förbindelserna för den lätta trafiken måste stängas. Byggplatstrafiken dirigeras från Stora Byvägen längs Södra skolstigen mellan instituthuset och Nickby Hjärta

Tekniska utskottet fattade 21.5.2024 beslut om valet av entreprenörer för utvidgningen av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och byggandet av en skvär i Nickby centralpark. Artkivi Oy är grönbyggnads- och byggnadsentreprenör för utvidgningen av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat. Autio Oy Infrapalvelut är grönbyggnadsentreprenör och Ralf Ajalin Oy är byggnadsentreprenör för skvären i Nickby centralpark. Jeti-Sähkö Oy är elentreprenör i vartdera bygget.

Du kan läsa mer om utvidgningen av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och byggandet av en skvär i Nickby centralpark via denna länk.

Senast uppdaterad 13.06.2024