Entreprenad för att utvidga gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och bygga en skvär i Nickby centralpark

Entreprenaden för att utvidga gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och bygga en skvär i Nickby centralpark genomförs sommaren och hösten 2024.

Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde utvidgas i riktning mot bildningscentret Nickby Hjärta. Utvidgningen anläggs som en flack och barnvänlig sluttning. Dessutom kommer gårdsplanen att få nya gungor, marktrampoliner, balansredskap och andra lekredskap.

Syftet med den nya parkskvären är att skapa en plats för samvaro och fritid invid kultur- och bildningscentrumet i Nickby. Skvären samlar ytorna mellan gårdsområdet i Nickby Hjärta och Daghemmet Lillhjärtat till en trivsam helhet.

Bild: Arkkitehtitoimisto Gylling Oy

Byggnadsentreprenaden inleds sommaren 2024

Entreprenaden för att utvidga gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och bygga en skvär i Nickby centralpark genomförs under år 2024. Syftet med byggnadsentreprenaden är att utvidga och utveckla gårdsområdet vid Daghemmet Lillhjärtat samt att bygga en skvär i centralparken som blir en ny plats för samvaro och fritid invid kultur- och bildningscentret i Nickby. Området har planerats av Arkkitehtitoimisto Gylling Oy.

Utvidgningen av Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde

Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde utvidgas i riktning mot bildningscentret Nickby Hjärta i nordost. Den nya delen blir en flack och barnvänlig sluttning. Ovanpå den anläggs en avsats att färdas över och byggs ett stadigt staket i trä. Staketet avgränsar gårdsplanen mot parkskvären intill. Avsatsen får belysning och flera rönnar planteras på den. Materialet i den nya delen är konstgjort gräs och färgglad plastbeläggning. Konstgjort gräs är ett slitstarkt material, så att säga. Det gör att sluttningen fungerar som underlag för många slags lekar året runt och som en pulkabacke om vintrarna.

Förutom att gårdsplanen utvidgas vidtas andra åtgärder för att iståndsätta och göra den mer funktionell. Gårdsplanen kommer att utrustas med nya gungor, marktrampoliner, balansredskap och andra lekredskap. Dessutom byggs flera solskydd som ger skugga i sandlådor och andra lekområden. Inom ramen för entreprenaden avser man iståndsätta och vid behov ersätta träd och förnya gräsytor som är i dåligt skick.

Arbetet på gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat kommer att utföras så att de orsakar så lite olägenheter som möjligt för daghemmets vardag. Största delen av byggnadsarbetena görs under juli månad när daghemmet är stängt.

Daghemmet Lillhjärtat och gårdsområdet färdigställdes i slutet av år 2019. Då gränsade gårdsplanen i sydost till Wessmanhuset och i nordost till gamla skolcentrets gymnastik- och matsalsbyggnad (C-byggnaden). När Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan anlades år 2019 var man medveten om att den kommer att utvidgas efter att C-byggnaden har rivits. C-byggnaden revs sommaren 2023.

Skvären i Nickby centralpark

Skvären i Nickby centralpark byggs i området mellan Daghemmet Lillhjärtat och bildningscentret Nickby Hjärta. Skvären byggs på den tomt där gamla skolcentrets C-byggnad revs sommaren 2023. Skvären samlar ytorna mellan gårdsområdet i Nickby Hjärta och Daghemmet Lillhjärtat till en trivsam helhet. Skvären blir en ny slags offentlig plats för samvaro och fritid.

Projektet förbättrar trivseln och säkerheten i området samt tillgodoser övriga utvecklingsbehov i området. Genom detta nya slag av byggande eftersträvas ett fridfullt område för samvaro och fritid. Säkerheten förbättras bl.a. genom ny belysning och pollare som förhindrar fordonstrafik. Med pollare kan man bland annat dämpa genomfartstrafiken med moped till centralparken och freda skvären så att man kan vistas och sitta där i lugn och ro.

Trivseln förbättras ytterligare med element som lämpar sig för informella samvaro, såsom gräsytor och planteringar, t.ex. klematis, vildvin och klättrande hortensia, samt parkbänkar och trappor framför kullen.  Skvären utrustas med cykelställ med låsbyglar och täckt cykelparkering. Det förbättrar avsevärt förhållandena för cykling och uppmuntrar Sibboborna att cykla.

Kring centralparken finns bildningscentret Nickby Hjärta (åk 0–9), det finskspråkiga gymnasiet Sipoon lukio, Daghemmet Lillhjärtat samt två idrottsplaner. På bildningscentrets och daghemmets gårdsplaner har man byggt idrotts-, motions- och lekredskap som används flitigt om dagarna och efter skoldagen samt under kvällar och veckoslut. Det antas att antalet användare i området kommer att öka avsevärt i och med nybyggandet.

Bild: Arkkitehtitoimisto Gylling Oy

Det är möjligt att vistas under cykeltaket i skydd från regn eller solgass.

Entreprenörer och byggplatstrafik

Tekniska utskottet fattade 21.5.2024 beslut om valet av entreprenörer för utvidgningen av Daghemmet Lillhjärtat och byggandet av en skvär i Nickby centralpark. Artkivi Oy är grönbyggnads- och byggnadsentreprenör för utvidgningen av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat. Autio Oy Infrapalvelut är grönbyggnadsentreprenör och Ralf Ajalin Oy är byggnadsentreprenör för skvären i Nickby centralpark. Jeti-Sähkö Oy är elentreprenör i vartdera projektet.

Byggplatsen kommer att inhägnas när entreprenaden inleds. Byggplatsen sträcker sig ut till Nickby Hjärta så att en del av förbindelserna för den lätta trafiken måste stängas. Byggplatstrafiken dirigeras från Stora Byvägen längs Södra skolstigen mellan instituthuset och Nickby Hjärta Obehörigt tillträde till byggplatsområdet är förbjudet.

Ändringar som gjorts kring projektområdet på senare tid

Nickby centralpark omger kultur- och bildningscentret Nickby Hjärta. Nickby centralpark har iståndsatts i etapper sedan år 2021.

Åren 2021 och 2022 byggdes parken Mångfald i närheten av Daghemmet Lillhjärtat och den kommande parkskvären.

I samband med utbyggnaden av bildningscentret Nickby Hjärta anlades ett nytt gårds- och lekområde vid skolan mellan åren 2019 och 2021.

Hösten 2023 började man bygga Blomsterparken längs Södra skolvägen i anslutning till centralparken. Blomsterparken blir klar under år 2024. Parken får gräsmark som kantas av blommande träd och ängar samt nya gångar.

Skvären som byggs mellan Daghemmet Lillhjärtat och Nickby Hjärta kommer att fungera som en port till Nickby centralpark.

Läs mer i projektkortet om byggandet i Nickby centralpark, Nickby centralpark och delaktiggörande budgetering under denna länk.

Mer information:

Rainer Långsjö, Civilingenjör, Sibbo kommun, rainer.langsjo (at) sibbo.fi

Ilona Heikkinen, Teamledare, Sibbo kommun, ilona.heikkinen (at) sipoo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!