Detaljplanerna för tre bostadsområden och ett korsningsområde ska behandlas av förtroendeorganen i Sibbo

Illustration: Tietoa Finland Oy. Utsikt över Nickby gårds centrum och Ollbäckens dal från järnvägens håll. Dalarna längs bäcken bevaras i naturligt tillstånd i planen. 

Små ändringar i detaljplan för Nickby gårds centrum

Det föreslås att detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8) godkänns med några små ändringar.

Planförslaget var framlagt i september–oktober 2022 och det kom in mycket med respons. Under framläggningstiden lämnades det in 119 anmärkningar till kommunens registratur med sammanlagt 138 underskrifter. Totalt 17 utlåtanden lämnades in om planförslaget. En sammanfattning av anmärkningarna och utlåtandena samt bemötandena till dem finns på markanvändningssektionens föredragningslista. Mer information finns också på planens webbplats: NG8 Nickby gårds centrum.

Utgående från responsen har mindre korrigeringar och ändringar gjorts i planen, bland annat rekreationsområdet har utvidgats.

På basis av responsen om rekreationsområdet har sammanlagt fem tomter för egnahemshus tagits bort från planen. Dessutom har sex tomter i utkanten av skogen avsmalnats för att utöka skogsområdet och för att skapa ytterligare utrymme mellan friluftsleden och tomterna. Byggnadsytorna har flyttats så att en större del av det ursprungliga trädbeståndet kan bevaras på tomterna i skogskanten än i det tidigare förslaget. Till följd av ändringen har rekreationsområdet förstorats med cirka 0,5 hektar och byggrätten har minskats med 1 500 kvadratmeter våningsyta.

Beteckningen för de delar av Ollbäcken, Gretasbäcken och Kvarnrännan som hör till naturskyddsområdet har ändrats för att bättre återspegla vattendragens naturtillstånd.   Planbeteckningen har ändrats från ”öppet dike” till ”bäck eller småvattenområde”.

Nickby gårds gårdstun har ändrats från ”kvartersområde för servicebyggnader” till ”kvartersområde för bostadshus med servicemöjlighet”. Ändringen har gjorts på markägarens begäran, och tack vare den kan den nuvarande huvudbyggnaden användas förutom till service även till boende. Planen möjliggör också byggande på de gamla stenfundamenten till den försvunna mejeribyggnaden och det kollapsade lusthuset. Ändringen gör det möjligt att återställa delar av det historiska gårdstunet. Gränserna för herrgårdens kvarter har förtydligats och användningsändamålet för det intilliggande området har ändrats till parkområde.

Vibrationsbestämmelsen har utökats så att skyldigheten att utreda och åtgärda eventuella vibrationer från järnvägen utökas till ett avstånd på cirka 300 meter från järnvägen. För vissa kvarter har en bestämmelse införts om att kvarteren inte får tas i bruk förrän ett bullerräcke installerats vid järnvägen eller det på annat sätt kan påvisas att bullerriktvärdena inte överskrids.

Bestämmelserna om dagvatten och grundvatten har kompletterats. Dessutom har planbeskrivningen och några utredningar som hänför sig till planen kompletterats på basis av den respons som erhållits.

Detaljplanens helhetslösning har dock bevarats i jämförelse med det tidigare förslaget. Planen gör det fortfarande möjligt att bygga mångsidiga bostäder och service för cirka 2 600 invånare. Den skapar också förutsättningar för att utvidga Nickby tätortscentrum till norra sidan av banan. Samtidigt ger planen förutsättningar för att inleda persontågstrafik på banavsnittet Kervo–Nickby.

Småhus, odlingslotter, lekplats och brygga för gästande båtar vid Söderkulla gård

Bild: Risto Ala-aho, FCG

Illustration om Söderkulla gårds bostadsområde. Cirka 30 småhustomter planeras i dallandskapet vid Söderkulla gård.
Illustration: Risto Ala-aho, FCG. Cirka 30 småhustomter planeras i dallandskapet vid Söderkulla gård.

Detaljplanen som utarbetats för Söderkulla gårds bostadsområde (S20) ska också behandlas av förtroendeorganen i Sibbo. Planen gör det möjligt att bygga ett litet och idylliskt bostadsområde för cirka 150 invånare. Planen omfattar cirka 30 tomter för småhus i dallandskapet.

Dessutom kommer bostadsområdet att ha ett parkområde med odlingslotter, en lekplats och en brygga för gästande båtar.

Förslaget till detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde var framlagt i januari–februari 2023. Fyra utlåtanden och en anmärkning lämnades in, och bemötandena till dem kan läsas på markanvändningssektionens föredragningslista. Mer information finns på planens webbplats: S20 Söderkulla gårds bostadsområde.

Efter framläggningstiden har främst tekniska korrigeringar gjorts i planen som inte påverkar helhetslösningen. Dessutom har en mer detaljerad bullerutredning gjorts om området.

Småhusboende för cirka 220 invånare i den traditionella byn Trä-Tallmo

Bild: Muuan Oy

Illustration: Gatuvy i Trä-Tallmo.
Illustration: Muuan Oy. Gatuvy i Trä-Tallmo.

Det förslås att detaljplanen för Trä-Tallmo (TM1), som gör det möjligt att bygga i enlighet med principerna om en traditionell by, ska godkännas. Planen gör det möjligt att bygga småhusbostäder för cirka 220 invånare intill Tallmo tätort. Det är möjligt att flytta gamla byggnader i timmer till området eller uppföra nya byggnader enligt traditionella metoder och förebilder. I samband med planarbetet har man också strävat efter att skapa möjligheter att smidigt kombinera arbete och boende.

Tillsammans med planområdet för Tallmobågen inleder planen utvecklingen av stationsnejden i Tallmo. Utvecklingen av Tallmo bidrar för sin del till det befolkningsunderlag som behövs för att inleda lönsam persontågstrafik på Kervo–Nickby-banan.

I planen granskas också möjligheterna att, i enlighet med delgeneralplanen för Tallmo, komplettera egnahemsstrukturen för de fastigheter som gränsar till Blekdalsvägen. Planen omfattar även områdena vid Blekdalsvägen och Byändavägen så att en säker gatuförbindelse kan ordnas från detaljplaneområdet till Talman koulu och daghemmet.

Planförslaget var framlagt i februari–mars 2023. Fyra utlåtanden och sex anmärkningar lämnades in och förslaget har korrigerats utifrån dem. I planen har man bland annat lagt till en bullerbestämmelse och en strängare bestämmelse om bevarande av träd och korrigerat byggnadsytorna för de befintliga tomterna för fristående småhus. Mer information om planen och korrigeringarna finns på markanvändningssektionens föredragningslista och planens webbplats: TM 1 Trä-Tallmo.

Planändring gör det möjligt att förbättra korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen

Det föreslås att de gällande detaljplanerna för Oljevägens och Bröbölevägens korsning (N61) ändras så att det blir möjligt att genomföra vägplanen för att förbättra korsningen. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en gång- och cykelväg samt en underfart i anslutning till korsningen.

Förslaget till detaljplan var framlagt i juli–september 2022. Fyra utlåtanden lämnades in, och bemötandena till dem finns i bilaga 6 till markanvändningssektionens föredragningslista. Mer information om planändringen finns på planens webbplats: N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning.

Från markanvändningssektionen till kommunstyrelsen

Detaljplanerna och detaljplaneändringen behandlas av markanvändningssektionen den 10 maj 2023. Om markanvändningssektionen beslutar föreslå att planerna ska godkännas, går de vidare till kommunstyrelsen för behandling. Efter det skulle detaljplanerna för bostadsområdena framskrida till fullmäktige, eventuellt i juni.

Kommunstyrelsen beslutar om godkännandet av detaljplaneändringen för Oljevägens och Brobölevägens korsning.

Länkar:

Markanvändningssektionens föredragningslista
Webbplats för NG8 Nickby gårds centrum
Webbplats för S20 Söderkulla gårds bostadsområde
Webbplats för TM1 Trä-Tallmo
Webbplats för N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning

 

Senast uppdaterad 05.05.2023