Kolmen asuinalueen ja yhden risteysalueen kaavat tulevat luottamuselinten käsittelyyn Sipoossa

Havainnekuva: Tietoa Finland Oy, Näkymä Nikkilän kartanon keskukseen ja Ollbäckenin purolaaksoon rautatien suunnasta. Purolaaksot säilytetään kaavassa luonnontilaisina.  

Nikkilän kartanon keskuksen kaavaan pieniä muutoksia

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaa (NG8) esitetään hyväksyttäväksi pienin muutoksin.

Kaavaehdotus oli nähtävillä syys-lokakuussa 2022, jolloin ehdotuksesta saatiin runsaasti palautetta. Kunnan kirjaamoon saapui nähtävillä oloaikana 119 muistutusta, joilla oli yhteensä 138 allekirjoittajaa. Lausuntoja annettiin 17. Muistutusten ja lausuntojen yhteenveto ja vastineet ovat luettavissa maankäyttöjaoston esityslistalta. Lisää tietoa kaavasta saat myös kaavan verkkosivuilta: www.sipoo.fi/ng8.

Saadun palautteen perusteella kaavaan on tehty pieniä korjauksia ja tarkistuksia, jotka muun muassa laajentavat hieman virkistysaluetta.

Virkistysalueeseen liittyvän palautteen perusteella yhteensä viisi omakotitonttia on poistettu kaavasta. Lisäksi kuutta metsän reunalla sijaitsevaa tonttia on kavennettu metsäalan lisäämiseksi ja lisätilan saamiseksi ulkoilureitin ja tonttien väliin. Rakennusalat on siirretty siten, että metsänreunan tonteilla on mahdollista säilyttää enemmän alkuperäistä puustoa kuin aiemmassa ehdotuksessa. Muutoksen myötä virkistysalue on laajentunut noin 0,5 hehtaaria ja rakennusoikeus on vähentynyt 1 500 kerrosalaneliömetriä.

Ollbäckenin, Gretasbäckenin ja Myllyojan suojeltavaksi luontovyöhykkeeksi määriteltyjen alueiden merkintää on muutettu kuvaamaan paremmin vesistöjen luonnontilaisuutta. Kaavamerkintä on muutettu ”avo-ojasta” ”puroksi tai pienvesialueeksi”.

Nikkilän kartanon pihapiiri on muutettu palvelurakennusten korttelialueesta palvelut mahdollistavaksi asuinrakennusten korttelialueeksi. Muutos on tehty maanomistajan pyynnöstä ja sen ansiosta nykyistä kartanon päärakennusta voi käyttää palveluiden lisäksi myös asumiseen. Kaava mahdollistaa myös hävinneen meijerirakennuksen ja romahtaneen huvimajan kivijalkojen kohdalle rakentamisen. Näin ollen osia historiallisesta pihapiiristä voidaan ennallistaa. Kartanon korttelin rajoja on myös täsmennetty ja sen viereisen alueen käyttötarkoitusta on tarkennettu muuttamalla se puistoalueeksi.

Lisäksi tärinämääräystä on laajennettu siten, että velvollisuus selvittää ja ratkaista mahdollinen rautatiestä aiheutuva tärinä ulottuu 300 metrin päähän rautatiestä. Eräille kortteleille on myös määritelty, että niiden ja rautatien väliin tulee toteuttaa melukaide tai muutoin osoittaa, etteivät melun ohjearvot ylity.

Hulevesi- ja pohjavesimääräyksiä on täydennetty. Lisäksi kaavaselostusta ja muutamia kaavaan liittyviä selvityksiä on täydennetty saadun palautteen perusteella.

Kaavan kokonaisratkaisu on kuitenkin säilynyt aiempaan ehdotukseen verrattuna. Kaava mahdollistaa edelleen alueelle koteja ja monimuotoista asumista sekä palveluita noin 2600 asukkaalle. Se myös luo edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle radan pohjoispuolelle. Samalla kaava antaa edellytyksiä henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava–Nikkilä‐rataosuudelle.

Pientaloja, viljelypalstoja, leikkipaikka ja vierasvenelaituri Söderkullan kartanon viereen

Kuva: Risto Ala-aho, FCG

Havainnepiirros Söderkullan kartanon asuinalueesta.
Havainnekuva: Risto Ala-aho, FCG, Söderkullan kartanon viereen on suunniteltu noin 30 pientalotonttia laaksomaisemaan.

Luottamuselinten käsittelyyn etenee myös Söderkullan kartanon viereen laadittu asemakaava (S20). Kaava mahdollistaa pienen ja idyllisen asuinalueen noin 150 asukkaalle. Kaavassa alueelle on suunniteltu noin 30 pientalotonttia laaksomaisemaan.

Lisäksi asuinalueelle on tulossa puistoalue vuokrattavine viljelypalstoineen, leikkipaikka sekä vierasvenelaituri.

Söderkullan kartanon asuinalueen kaavaehdotus oli nähtävillä tammi-helmikuussa tänä vuonna. Siihen saapui 4 lausuntoa ja yksi muistutus, joihin annetut vastineet ovat luettavissa maankäyttöjaoston esityslistalta. Kaavasta voit lukea lisää myös verkkosivuilta: www.sipoo.fi/s20.

Kaavaan on tehty nähtävillä oloajan jälkeen lähinnä teknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta kokonaisratkaisuun. Lisäksi alueelle on laadittu aiempaa tarkempi meluselvitys.

Pientaloasumista Puu-Talman perinnekylään noin 220 asukkaalle

Kuva: Muuan Oy

Havainnepiirros. Katunäkymä Puu-Talmasta.
Havainnekuva: Muuan Oy, Katunäkymä Puu-Talmassa.

Puu-Talman perinnekylän mahdollistavaa asemakaavaa (TM1) ehdotetaan hyväksyttäväksi. Kaava mahdollistaa pientaloasumista noin 220 asukkaalle Talman taajaman kyljessä. Alueelle voi siirtää vanhojen hirsitaloja tai rakentaa uusia perinnetaloja. Kaavassa on pyritty luomaan mahdollisuuksia myös joustavalle työnteon ja asumisen yhdistämiselle.

Kaava toimii yhdessä Talmankaaren kaava-alueen kanssa aloitusalueina Talman asemaseudun kehittämiselle. Talman kehittäminen tukee osaltaan kannattavan henkilöliikenteen avaamista Kerava-Nikkilä-radalla.

Kaavassa on tarkasteltu myös mahdollisuutta täydentää Laaksotiehen rajautuvien kiinteistöjen omakotirakennetta Talman osayleiskaavan mukaisesti. Kaavaan sisältyvät myös Laaksotien ja Kylänpääntien alueet katuyhteyden osalta. Alueelta toteutetaan turvallinen katuyhteys Talman koululle ja päiväkodille.

Kaavaehdotus oli nähtävillä tänä vuonna helmi-maaliskuussa. Siihen saatiin 4 lausuntoa ja 6 muistutusta, joiden perusteella kaavaa on korjattu. Kaavaan on lisätty muun muassa melumääräys, tiukempi määräys puiden säilyttämisestä ja korjattu olemassa olevien erillispientalotonttien rakennusaloja. Lisää kaavasta ja korjauksista on luettavissa maakäyttöjaoston esityslistalta ja kaavan verkkosivuilta: www.sipoo.fi/tm1 .

Öljytien ja Brobölentien liittymän parantaminen mahdollistetaan kaavamuutoksella

Öljytien ja Brobölentien risteyksen asemakaavoihin (N61) ehdotetaan muutosta, joka mahdollistaa risteyksen parantamiseksi tehdyn tiesuunnitelman toteuttamisen. Asemakaavamuutos sallii kevyen liikenteen väylän ja alikulun rakentamisen Öljytien ja Brobölentien risteyksen yhteyteen.

Asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä heinä-syyskuussa 2022. Ehdotukseen saatiin neljä lausuntoa ja vastineet niihin on luettavissa maankäyttöjaoston esityslistalta kaavan liitteessä 6. Lisää kaavamuutoksesta voit lukea myös sen verkkosivuilta: www.sipoo.fi/n61.

Maankäyttöjaostosta kunnanhallitukseen

Asemakaavat ja asemakaavamuutos tulevat maankäyttöjaoston käsiteltäväksi 10.5.2023. Jos maankäyttöjaosto päättää esittää kaavojen hyväksymistä, etenevät ne ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen asuinalueiden asemakaavat etenisivät valtuuston käsittelyyn, mahdollisesti kesäkuussa.

Öljytien ja Brobölentien risteyksen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

Linkit:

Maankäyttöjaoston esityslista
Nikkilän kartanon keskuksen kaavan verkkosivu: www.sipoo.fi/ng8
Söderkullan kartanon asuinalueen kaavan verkkosivu: www.sipoo.fi/s20
Puu-Talman kaavan verkkosivu: www.sipoo.fi/tm1
Öljytien ja Brobölentien risteyksen kaavamuutoksen verkkosivu: www.sipoo.fi/n61

 

Viimeksi muokattu 05.05.2023