Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 17.12.2021

Det temporära beredningsorganets beslut 16.12.2021

 Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde återremitterade budgeten 2022 för vidare beredning.

HR-sektionen i Östra Nylands välfärdsområdes temporära beredningsorgan har en uppgift att bereda riktlinjer och rekommendationer relaterade till överlåtande organisationers personalförvaltning för år 2022. Det temporära beredningsorganet beslutade att ge överlåtande organisationer rekommendationer gällande HR-ledning. Rekommendationerna innehåller anvisningar om semestrar, arbetstidssaldon, beviljandet av behovsprövad ledighet och ingående av lokala avtal i de överlåtande organisationerna.

Äldreråden, handikappråden och ungdomsfullmäktige i Östra Nylands kommuner har ombetts utse representanter att följa upp beredningsarbetet. Alla äldreråden och handikappråden i områden har 1–2 plats och ungdomsfullmäktige i områden har en plats. Det temporära beredningsorganet fastställde representanterna i enlighet med förslaget, och kompletteringen görs som tjänsteinnehavararbete i efterhand. Tills vidare fastställdes representanterna Johanna Aaltonen och Maija Aatelo från Borgå, Hans Blomberg och Juha Huotari från Sibbo, Aila Pukkila och Erja Sihlman från Pukkila och Mia Ceder och Kukka Mäkinen från Lappträsk.

I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan. Det var ingen tilläggslista att behandla vid mötet.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 ostranyland.fi

Senast uppdaterad 17.12.2021