Borgå-Sibbo fiskeriområde – Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

 

Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

Borgå-Sibbos fiskeriområde meddelar att stämman 21.4.2022 fattat beslut om stadgeenliga
ärenden och om fiskeregleringsansökning till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.

Mötesprotokollet jämte bilagor är framlagda 9.5-15.6.2022 på fiskeriområdets anslagstavla som är fiskeriområdets hemsida https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi/.

Den som berörs av ärendet, kan lämna omprövningsbegäran till fiskeriområdet, ur vilken framgår framställarens kontaktuppgifter. Omprövningsbegäran skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits. Meddelandet publiceras 9.5.2022 på fiskeriområdets hemsida och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen. Tilläggsuppgifter: gabi.lindholm@outlook.com eller (050) 404 2738 vardagar kl. 8-16.

6.5.2022 Styrelsen för Borgå-Sibbos fiskeriområde

 

Senast uppdaterad 06.05.2022