Fullmäktigemotioner 2017

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

30.1.2017 Motion om att utveckla en sibbomodell så att unga får grepp om livet / Timo Rope m.fl
Arbetsgruppen Nuorisokumppanuus

30.1.2017 Motion om förnyande av konstgräset på Söderkulla idrottsplan / Kaj Lindqvist m.fl
§ 52 KFGE 11.6.2018

24.4.2017 Motion om att bygga en gång- och cykelväg mellan Salpar by och landsväg 170/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
Tekniska utskottet

24.4.2017 Motion om nya lösningar på inneluftsproblem/Heikki Vestman m.fl.
§ 101 FMGE 10.12.2018

24.4.2017 Motion om att bygga en ny skola i Tallmo/Heikki Vestman m.fl.
Bildningsutskottet

24.4.2017 Motion om att delta i naturskyddskampanjen ”Min gåva till hundraåringen”/Marketta Mattila m.fl.
§109 KFGE 13.11.2017

24.4.2017 Motion om att starta en mopedverkstad/Heikki Vestman m.fl.
§134. KFGE 11.12.2017

24.4.2017 Motion om att utveckla kvarteret vid Sockengården/Juhani Rantala m.fl.
§ 8 KFGE 29.1.2018

24.4.2017 Motion om att bygga ett friluftsbad i Nickby/Juhani Rantala m.fl.
§ 65 KFGE 3.9.2018

24.4.2017 Motion om att garantera ungas reproduktiva hälsa/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 53 KFGE 11.6.2018

24.4.2017 Motion om att uppgöra Sibbo sockens historia del III/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 34 KFGE 23.4.2018

22.5.2017 Motion gällande revidering av generalplanen för Sibbo 2025 Kaj Lindqvist m.fl.
§108 KFGE 13.11.2017

22.5.2017  Motion om att avlägsna farthindren på Nickbyvägen / Timo Rope m.fl.
§ 64 KFGE 3.9.2018

22.5.2017 Motion om övergång till biobränslen / Sami Virpiö m.fl.
§ 9 KFGE 28.1.2019

22.5.2017 Motion om att utveckla kommunägda byggnader för företags- och affärsverksamhet/ Juhani Rantala
Näringssektionen

22.5.2017  Motion om att grunda ett bolag och bygga en fotbollshall i Söderkulla / Juhani Rantala
§ 51 KFGE 11.6.2018

22.5.2017 Motion om att skapa en virtuell hembygdsmiljö /Rauno Haapaniemi m.fl.
Fritidssektionen och bildningsutskottet

4.9.2017 Motion om att öka boendetryggheten på Storbondsvägen / Tiina Sinkkonen m.fl.
Tekniska utskottet

4.9.2017 Motion om att använda lycklightesindex som central mätare i Sibbo kommun / Timo rope m.fl.
Ekonomi- och förvaltningscentralen

4.9.2017 Motion om att befria Sibbo krigsveteraner från vårdavgifter vid Sibbo hälsostations bäddavdelning / Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 135 KFGE 11.12.2017

4.9.2017 Fullmäktigemotion on vaccinationstäckning och statistikföring över barns vaccinationer i Sibbo / Marja Manninen- Ollberg m.fl.
§ 7 KFGE 29.1.2018

13.11.2017 Motion om att anskaffa övningslokaler för musik / Henrik Möller m.fl.
Fritidssektionen och bildningsutskottet

13.11.2017 Motion om att i servicenätsutredningen beakta ett ungdoms- och kulturhus i Söderkulla / Henrik Möller m.fl.
§ 67 KFGE 3.9.2018

13.11.2017 Motion om att utöka elevplatserna vid Borgånejdens musikinstitut / Henrik Möller m.fl.
§ 25 KFGE 26.3.2018

13.11.2017 Motion om att bereda en kulturstrategi / Tiina Sinkkonen m.fl.
§ 66 KFGE 3.9.2018

13.11.2017 Motion om att trygga hinderfria gångrutter för äldre och handikappade / Marja Manninen- Ollberg m.fl.
Tekniska utskottet

11.12.2017 Motion om att bygga en cykelväg eller en friluftsled mellan Söderkulla och Nickby / Tom Sundbäck m.fl.
Tekniska utskottet

11.12.2017 Motion om bättre inneluft i skolor och fastigheter i Sibbo med grönväggar och biocidfri städning / Kicka Lindroos m.fl.
§ 63 KFGE 3.9.2018

11.12.2017 Motion att främja förebyggandet av och ingripandet efter sexuella antastanden och sexuellt våld / Elvira Kaiser m.fl.
§ 10 KFGE 28.1.2019