Nickby centralpark och involverande budgetering

Planerandet av Nickby centralpark genomfördes i Sibbo för första gången våren 2020 med metoden involverande budgetering. Målet med metoden har varit att involvera kommunens invånare i planeringsprocessen genom att låta invånarna vara delaktiga i planerandet och påverka slutresultatet.

 

Byggandet av den första delen av Nickby centralpark inleds på hösten

Byggnadsplaneringen av Nickby centralpark har inletts. På grund av coronabromsen har budgeten för parkbyggandet dock ändrats. I år har det nu reserverats 200 000 euro för byggandet, vilket betyder att bara en del av parken byggs i det första skedet. Delen i fråga heter ”Mångfald” och den ligger invid Daghemmet Lillhjärtat och öster om Södra skolvägen. Delen är en av de fyra som fick mest röster i deltagande budgetering-enkäten i våras. Delen byggs under den kommande hösten 2021. Som konsult i det öppna ansökningsförfarandet valdes Plaana Oy, som är en planeringsbyrå inom den samhällstekniska branschen. Företaget kommer från Uleåborg.

Centralparken ligger nära daghem och skolor. Läroanstalterna i området har redan gårdar med redskap för lek och motion, och därför vill man med parkens ”Mångfald”-del utvidga daghems- och skolbarnens lärmiljöer på ett nytt sätt. Illustrationen nedan visar översiktsplanen för ”Mångfald”-delen och fungerar som grund för byggnadsplaneringen. Illustrationen ger redan nu en helhetsbild av alla de element som kommunen ämnar bygga i den första parkdelen på hösten. Idéerna och önskemål för elementen har samlats in från Sibboborna själva.

Parkplanen har utarbetats med hjälp av deltagande planering. Invånare som deltog i planeringen i våras önskade att det skulle finnas bänkar, bord och speciellt mycket grönt, träd och blommor i parken. Ett av invånarnas önskemål var även Naturen som lärmiljö, som har beaktats genom att planera smala spångar i området.

Byggnadsplaneringen för parken pågår som bäst, och några små justeringar och preciseringar kan fortfarande ske i byggandet av de element som nu ingår i översiktsplanen. Hållbar utveckling och tillgänglighet är viktiga riktlinjer för hela projektet och styr all projektverksamhet. Parkbänkarna, borden och gångrutterna ska bli tillgängliga. För att beakta detta ombads medlemmar av Sibbo kommuns äldreråd och rådet för personer med funktionsnedsättning att delta i den virtuella workshopen som ordnades i februari 2021.

Ny parkled, område för utevistelse och mera parkmöbler

I denna del av parken anläggs en ny parkled av stenaska och den nuvarande parkleden iståndsätts. Spelplanen i parkområdet byggs ut och den ingärdas med ett tretrådsstängsel. I mitten av parken byggs ett område för utevistelse, och i anslutning till det skapas växtunderlag för dynamisk växtlighet, en äng, buskar och träd samt en mångfaldig helhet av naturstenar, singelytor och en balansstig.

Parken utrustas också med bänkar, skräpkorgar och cykelställningar. Den nya parkleden förses med belysning och spelplanens nuvarande lampor flyttas till andra ställen. Även tillgängligheten har beaktats i planeringen av delen Mångfald, bland annat vad gäller parkmöblerna och parklederna.

Du kan läsa mera om parkplanerna för byggandet av delen Mångfald i bilagorna nedan.

Bilagor:

Bilaga 1: R2-1 Parkplan

Bilaga 2: R2-2 Parkplan

Kommuninvånarna röstade fram Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken

Piloten för översiktsplanering av Nickby centralpark och involverande budgetering kulminerade i en omröstning som tog plats 11–24.5.2020 via applikationen CHAOS Crowd och per telefon. Kommuninvånarna fick en möjlighet att rösta på sina favoriter. Budgeten var hela 600 000 euro, vi fick sammanlagt 96 röster. Största delen av rösterna lämnades in via CHAOS Crowd, men vissa deltog även per telefon. De flesta rösterna föll på Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken. Av dessa fyra föll speciellt Blomsterparken och Vackra planteringar kommuninvånarna i smaken. Kolla den färdiga parkplanen från den här länken.

 

Du hittar närmare beskrivningar av respektive alternativ samt deras planerade placeringar genom att klicka på den här länken.

Varmt tack till deltagarna i omröstningen!

Projektet var finansierad av miljöministeriet och en del av Hållbar Stad programmet.

#kestäväkaupunki
@kestavakaupunki

Mer information:

Jere Loikkanen

Planerare

Sibbo kommun

jere.loikkanen (at) sibbo.fi

 

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!