Nickby centralpark och involverande budgetering

Nickby centralpark ligger i centrala Nickby, kring Nickbys kultur- och bildningscentrum. Översiktsplanen för Nickby centralpark utarbetades våren 2020, och efter det har parkområdet satts i stånd ett område i taget.

Deltagande budgetering utnyttjades för första gången i Sibbo i planeringen av centralparken. Med deltagande budgetering kunde Sibboborna delaktiggöras i parkens planeringsprocess. Sibboborna fick också kläcka idéer samt påverka slutresultatet och planeringens utgångspunkter. Den deltagande budgeteringen och planeringen av området genomfördes i samarbete med Nomaji landskapsarkitekter Ab och Et May Ab.

 

Byggandet av Nickby centralpark har inletts

Det är meningen att Nickby centralpark är en gemensam mötesplats där alla kan trivas och tillbringa tid. I området finns det rikligt med olika gårdsplaner som är planerade för lek och spel samt utomhusredskap och idrottsplaner för allas bruk. Parkområde fungerar samtidigt som en viktig knutpunkt för fotgängarnas och cyklisternas färdleder i Nickby.

Kommuninvånarna röstade fram följande fyra delar till Nickby centralpark i projektet för deltagande budgetering: Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken. Dessa delar har genomförts en i gången under de senaste åren. Förutom dessa parker har det även byggts nya gårdsplaner och vistelseområden kring Nickbys kultur- och bildningscentrum, som kompletterar parkhelheten.

  • I samband med utbyggnaden av bildningscentret Nickby Hjärta byggdes även en ny gårdsplan och en ny lekpark år 2021.
  • Sommaren 2022 färdigställdes parken Mångfald.
  • Hösten 2023 inleddes byggandet av Blomsterparken. Blomsterparken färdigställs under år 2024. Till parken har planerats en gräsmatta som kantas av blommande träd och ängar samt nya färdleder.
  • Utbygget av Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan och byggandet av skvären i Nickby centralpark inleds sommaren 2024. Daghemmet byggs ut mot Nickby Hjärta. Den nya skvären förenar området mellan Nickby Hjärtas gårdsplan och Daghemmet Lillhjärtat till en trivsam helhet. Enligt planerna bli byggnadsentreprenaden färdig före utgången av år 2024.
  • Genomförandet av Biblioteksparken framskrider under de närmaste åren.

 

Blomsterparken

Blomsterparken byggs i hörnet av Södra Skolvägen och Parkgårdsvägen. Parken gränsar sig i väst och syd med parkområdet som kantar gravgården.

I Blomsterparken planteras 110 blommande träd, såsom körsbärsträd och äppelträd. Förutom de blommande träden planteras till exempel syrenbuskar och sås även blomsterlökar, gullvivor och skogsäng. Träden, buskarna och blommorna bildar imponerande planterade områden.

Nya parkgångar med stenmjölsbeläggning byggs i parken och belyses med pollare. Det byggs också olika sällskapsområden med bänk- och bordsgrupper. Dessutom tillförses parken med trädgårdsgungor, solstolar samt en grill för tidsfördriv och vistelse. Parkens centrala del bevaras som ett område med gräsmatta.

Parkplanerna till Blomsterparken i Nickby centralpark godkändes av tekniska utskottet den 24 januari 2023. Avsikten är att Blomsterparken färdigställs i september 2024.

Bilagor:

Parkplan för Blomsterparken (PDF, på finska)

Parken Mångfald

Parken Mångfald, som är beläget bredvid Daghemmet Lillhjärtat och östra sidan av Södra Skolvägen, färdigställdes sommaren 2022. Parken byggdes enligt Sibbobornas önskningar och idéer till en helhet av ängar, planteringar och olika naturmaterial.

Huvudtemat för parken Mångfald är mångfald och hållbarhet, vilket återspeglas i valet av växter och konstruktioner samt i uppbyggnaden av området. Murkna stockar har hämtats från Ruxskogen och de har lämnats i parken för att förmultna. Planteringarna som blommar vackert hela sommaren lockar till sig olika slags insekter.

På våren blommar äppelträden och schersminen. I sensommaren blommar bland annat veronikorna, nävorna och sammetsblommorna. Planteringarna fungerar som en lokal inlärningsmiljö. Man kommer till den via en gångväg som är gjord av naturstenar och spångar.

Idrottsplanen i mitten av parkområdet har förnyats och förstorats. Det har byggts nya gångvägar i parken och den befintliga leden har förbättrats. Bänkar och bord har också placerats ut i parken, likaså sopkärl och cykelställningar. När parken Mångfald byggdes beaktades tillgängligheten såväl vid valet av parkmöbler som vid planeringen av gångvägarna.

Nickby centralpark ligger nära daghem och skolor. Läroanstalterna i området har redan gårdar med redskap för lek och motion, och därför vill man med parken Mångfald utvidga daghems- och skolbarnens lärmiljöer på ett nytt sätt.

Du kan bekanta dig närmare med byggandet av parken Mångfald med parkplanerna som styr byggande. Planerna är bifogade nedan.

Bilagor:

Bilaga 1: R2-1 Parkplan

Kommuninvånarna röstade fram Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken

De flesta rösterna föll på Blomsterparken, Vackra planteringar, Mångfald och Biblioteksparken. Kolla den färdiga parkplanen från den här länken.

 

Du hittar närmare beskrivningar av respektive alternativ samt deras planerade placeringar genom att klicka på den här länken.

Varmt tack till deltagarna i omröstningen!

Projektet var finansierad av miljöministeriet och en del av Hållbar Stad programmet.

#kestäväkaupunki
@kestavakaupunki

Mer information:

Jere Loikkanen

Planerare

Sibbo kommun

jere.loikkanen (at) sibbo.fi

 

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!