Vattentjänster / Kontaktuppgifter

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till invånarna i Sibbo och Östersundom i Helsingfors samt avleder avloppsvatten till Viksbacka avloppsreningsverk för rening. Vi svarar för byggande, underhåll och sanering av vattenlednings- och avloppsnätet.

Med vattentjänster avses vattenförsörjning, det vill säga ledning, hantering och leverans av hushållsvatten samt avledning och hantering av avloppsvatten (avloppssystem).

Ta kontakt med journumret för felanmälan om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kallvattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund.

Om läget inte är akut, kan du ta kontakt med respektive ansvarsområde.

I andra ärenden var i kontakt enligt de sakkunnigas ansvarsområden. Du hittar dem genom att klicka på namnet.

Kontaktinformation för blanketter som skickas via e -post och post:

vattenverket@sibbo.fi

Sibbo Vatten, PB 7, 04131 Sibbo

Du kan ta hand om följande ärenden relaterade till vattenförsörjning i Mina tjänster (Välj Mina tjänster - Sibbo Vatten):

Beställning av vattentjänstarbeten

Beställning om utlåtande av anslutningspunkt

Anmälan om ägarbyte av fastighet till Sibbo Vatten

Anmälan om byte av hyresgäst (endast fastighetens ägare kan göra detta)

Faktureringsinformation för slutfakturan

Ändring av faktureringsadressen

Anmäla kontonummer för återbetalning

Gör så här

Sibbo Vattens riskbedömning

Sibbo Vattens riskbedömning har gjorts enligt principerna i vattensäkerhetsplanen Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. En riskbedömning av hela vattendistributionsverksamheten gjordes 2020. Riskerna som eventuellt påverkar vattnets kvalitet eller distributionssäkerheten klassificerades enligt deras allvarlighetsgrad och observationerna behandlades med hälsoskyddsmyndigheten. En riskbedömning enligt WSP omfattar skyldigheten att hålla sig informerad och kontrollskyldigheter enligt det som avses i lagen om vattentjänster. Vattensäkerhetsplanen (WSP) uppfyller också kraven i hushållsvattenförordningen (1352/2015).

Riskbedömningen gås igenom regelbundet med hälsoskyddsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten övervakar att vattenverket utför åtgärderna som försäkrar vattnets kvalitet och distributionssäkerheten. Hälsoskyddsmyndigheten godkände riskbedömningen (15.12.2020).

Hushållsvattnet som Sibbo Vatten distribuerar kommer i huvudsak från Samkommunen Mellersta Nylands Vatten (KUVESI). Vattnet i Myras levereras av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Hushållsvattnets kvalitet kontrolleras enligt kontrollundersökningsprogram godkända av hälsoskyddsmyndigheten och på grund av riskbedömningen har det inte framkommit behov av ytterligare vattenprov eller tätare mellanrum mellan kontrollerna. Närmare uppgifter om vattenkvaliteten, vattenprov enligt kontrollundersökningsprogrammet eller riskbedömningen som rör vattentjänstproduktionen finns på de berörda vattenverkens webbplatser.

Bakgrundsinformation och lagstiftning