Välfärdsområdesval

De viktigaste datumen vid välfärdsområdesvalet 2022

 • Kandidatansökan ska lämnas in senast 14.12.2021
 • Kandidatuppställningen fastställs 23.12.2021
 • Förhandsröstning 12-18.1.2022
 • Valdag 23.1.2022
 • Valresultatet fastställs och publiceras 26.1.2022
 • Det nya fullmäktige börjar sitt arbete 1.3.2022

I välfärdsområdesvalet väljer välfärdsområdets invånare välfärdsområdesfullmäktige som är välfärdsområdets högsta organ. Välfärdsområdesfullmäktige väljs för fyra år i gången. I välfärdsområdeslagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Varje välfärdsområdesfullmäktige beslutar själv om sin storlek, men enligt lagen om välfärdsområden ska minst 59 ledamöter väljas till fullmäktige i de minsta välfärdsområdena och minst 89 fullmäktigeledamöter i de största. I det första välfärdsområdesvalet väljs dock det nämnda minimiantalet ledamöter.


Röstningsställen vid välfärdsområdesvalet 2022

Röstningsställen på valdagen (röstningsområde, röstningställe)

 1. Paipis, Norra Paipis skola
 2. Tallmo, Talman koulu (Tallmo finska skola)
 3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium
 4. Nickby, Nickby Hjärta
 5. Västerskog, Hedåsen
 6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu)
 7. Box, Boxby skola

Röstningstiden på valdagens röstningsställen är kl. 9.00-20.00.

Fasta förhandsrösningsställen

 • Nickby bibliotek
 • Söderkulla bibliotek

De fasta förhandsröstningsställena är öppna on-fr 12-14.1.2022 kl. 9-18, lö-sö 15-16.1.2022 kl. 10-18 och må-ti 17-18.1.2022 kl. 9-20.

Ambulerande förhandsröstningsställen

 • Södra Paipis skola, on 12.1 kl. 17-20
 • Borgby branddepå, to 13.1 kl. 17-20
 • Hindsby Byagården, lö 15.1 kl. 12-15
 • Simsalö skola, sö 16.1 kl. 12-15
 • Gesterby branddepå, sö 16.1 kl. 12-15
 • Salpar skola, må 17.1 kl. 17-20
 • Spjutsund Byarsborg, ti 18.1 kl. 17-20

Förhandsröstning ordnas också på följande anstalter:

 • Servicehuset Elsie
 • Hälsocentralens sjukhus, avdelning 1 (akut- och rehabiliteringsavdelningen)
 • Hälsocentralens sjukhus, avdelning 2 (Regnbågen)
 • Serviceboendeenheten Solliden
 • Serviceboendeenheterna Solgränd och Sommarvind
 • Servicehuset Linda
 • Palvelukoti Attendo Joenranta
 • Pensionärshemmet Kullen
 • Hoivakoti Attendo Kaskiniitty
 • Palvelukoti Kotivalli

Gör så här

Läs mer om välfärdsområdesvalet på Östra Nylands välfärdsområdes, Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.

För vem och på vilka villkor

Valbarhet

Valbar till välfärdsområdets fullmäktige är en person

 1. vars hemkommun hör till välfärdsområdet i fråga,
 2. som har rösträtt i välfärdsområdesval i något välfärdsområde och
 3. som inte står under förmyndarskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 76 § i välfärdsområdeslagen.

Rösträtt

Röstberättigad vid välfärdsområdesval är den som senast på valdagen fyller 18 år och som är

 1. finsk medborgare eller medborgare i någon annan medlemsstat i EU eller i Island eller Norge och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, eller
 2. en annan stats medborgare vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen samt som har haft hemkommun i Finland i två år utan avbrott räknat från den 51 dagen före valdagen, eller
 3. anställd hos en internationell organisation som är verksam i EU eller Finland och som är bosatt i en kommun i välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, förutsatt att hans eller hennes uppgifter på begäran av honom eller henne har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon senast den 52 dagen före valdagen skriftligen har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att han eller hon önskar utöva sin rösträtt vid välfärdsområdesvalet.