Välfärdsområdesval

I välfärdsområdesvalet väljer välfärdsområdets invånare välfärdsområdesfullmäktige som är välfärdsområdets högsta organ. Välfärdsområdesfullmäktige väljs för fyra år i gången. I välfärdsområdeslagen föreskrivs om fullmäktiges uppgifter.

Varje välfärdsområdesfullmäktige beslutar själv om sin storlek, men enligt lagen om välfärdsområden ska minst 59 ledamöter väljas till fullmäktige i de minsta välfärdsområdena och minst 89 fullmäktigeledamöter i de största. I det första välfärdsområdesvalet väljs dock det nämnda minimiantalet ledamöter.

Gör så här

Läs mer om välfärdsområdesvalet på Östra Nylands välfärdsområdes, Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.

För vem och på vilka villkor

Valbarhet

Valbar till välfärdsområdets fullmäktige är en person

  1. vars hemkommun hör till välfärdsområdet i fråga,
  2. som har rösträtt i välfärdsområdesval i något välfärdsområde och
  3. som inte står under förmyndarskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 76 § i välfärdsområdeslagen.

Rösträtt

Röstberättigad vid välfärdsområdesval är den som senast på valdagen fyller 18 år och som är

  1. finsk medborgare eller medborgare i någon annan medlemsstat i EU eller i Island eller Norge och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, eller
  2. en annan stats medborgare vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen samt som har haft hemkommun i Finland i två år utan avbrott räknat från den 51 dagen före valdagen, eller
  3. anställd hos en internationell organisation som är verksam i EU eller Finland och som är bosatt i en kommun i välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, förutsatt att hans eller hennes uppgifter på begäran av honom eller henne har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon senast den 52 dagen före valdagen skriftligen har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att han eller hon önskar utöva sin rösträtt vid välfärdsområdesvalet.

Betalningsinformation