Planläggningsinitiativ

En enskild markägare kan lämna ett initiativ om att upprätta en planändring som gäller egen mark. En planändring söks med ett brev som anvisas till kommunstyrelsen och sänds till Sibbo kommuns registratorskontor.

Planändringar som görs på initiativ av en enskild fastighetsägare förutsätter en överenskommelse med kommunen. Förhandlingar kring ärendet ska föras med planläggningschefen innan planläggningsinitiativet lämnas in. Markägaren ansvarar för alla kostnader som anknyter till upprättandet av planen.

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om nya detalj- och generalplanearbeten som ska tas in i planläggningsprogrammet eller eventuellt avslag av ett planläggningsinitiativ. Information om aktuella detaljplanearbeten och detaljplanearbeten som anhängiggörs i den nära framtiden ges årligen i planläggningsöversikten.

Gör så här

Planändring söks med ett brev som anvisas till kommunstyrelsen, vilket lämnas in till registratorskontoret i Sibbo kommun. Förhandlingar kring ärendet ska föras med planläggningschefen innan planläggningsinitiativet lämnas in.

Läs mera här: "Anvisning för utarbetande av privat detaljplan/detaljplaneändring"

För vem och på vilka villkor

Planändringar som görs på initiativ av en enskild fastighetsägare förutsätter en överenskommelse med kommunen. Markägaren ansvarar för alla kostnader som anknyter till upprättandet av planen.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Ingen avgift tas ut för ett planläggningsinitiativ, men markägaren ansvarar för alla kostnader som anknyter till upprättandet av planen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Markanvändnings- och bygglagen / Ersättning som tas ut för upprättande av en detaljplan http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#L7P59