Kaavoitusaloite

Yksityinen maanomistaja voi tehdä aloitteen kaavamuutoksen laatimiseksi omalle maalleen.

Kunnanhallitus päättää vuosittain kaavoitusohjelmaan otettavista uusista asema- ja yleiskaavatöistä tai mahdollisesta kaavoitusaloitteen hylkäämisestä. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista asemakaavatöistä tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Toimi näin

Kaavamuutosta haetaan kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan Sipoon kunnan kirjaamoon. Asiasta tulee neuvotella kaavoituspäällikön kanssa ennen kaavoitusaloitteen jättämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisten kiinteistönomistajien aloitteesta laadittavat kaavamuutokset edellyttävät sopimusta kunnan kanssa.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kaavoitusaloitteen käsittelystä ei peritä maksua, mutta kaikista kaavan laatimiseen liittyvistä kustannuksista vastaa maanomistaja.

Tausta ja lainsäädäntö


Maankäyttö- ja rakennuslaki / Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L7P59