Aineisto- ja tietopalvelu

Kirjaamo antaa tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä. Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, mielipiteet, lausuntopyynnöt, lausunnot sekä vastine- ja selvityspyynnöt. Kirjaamo antaa lisäksi tietoja nähtävillä olevista kuulutuksista.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Sipoon kunnan aineisto- ja tietopalveluun voit olla yhteydessä sähköpostitse tai kunnan vaihteen kautta. Kysytyimmät asiakirjat ovat kunnanvaltuuston pöytäkirjat, yhdistysten asiakirjat sekä koulujen todistukset. Sipoon kunnan arkisto sijaitsee Kuntalassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621