Rakentamisen lupahakemuksen käsittely

Lupakäsittely alkaa, kun hakemus on käsittelykelpoinen eli asianmukaisesti täytetty hakemus tarvittavine liiteasiakirjoineen on Lupapisteessä.

Rakennuslupaa valmistellaan moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Lupapisteen keskustelu-ikkuna toimii hakijan ja lupakäsittelijän tiedonvälityskanavana, mm. asiakirjojen korjaus- ja täydennyspyynnöt tulevat hakijalle/pääsuunnittelijalle tätä kautta.

Lausunnot

Rakennusvalvonta pyytää Lupapisteen kautta muiden viranomaisten lausuntoja hankkeen sisältö huomioon ottaen. Kunnan sisäisiä lausunnonantajia ovat mm. kaavoitus, ympäristönsuojelu ja vesilaitos ja ulkopuolisia ovat mm. pelastusviranomainen, ympäristöterveydenhuolto ja Porvoon museo.

Myönnetty lupa

Lupa myönnetään, kun edellytykset myönteiselle päätökselle ovat olemassa. Päätös tulee myös Lupapiste-palveluun. Lupapäätösten julkipanolistat ovat nähtävillä määräajan kunnan ilmoitustaululla ja rakennusvalvonnan verkkosivuilla.

Rakentamisen aloittamisoikeutta haetaan lupahakemuksen yhteydessä kirjaamalla tämä Lupapisteessä hankkeen kuvaukseen.

Luvan voimassaolo ja luvan jatkaminen

Myönnetty lupa antaa oikeuden tiettyyn rakentamis- tai muuhun toimenpiteeseen.

Lupa ei velvoita rakentamaan. Jollei rakennusluvan tarkoittamaa rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Toimenpidelupa, purkamislupa tai maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole tehty kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Rakennusvalvonta voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan ja lyhimmillään puolen vuoden jaksoissa. Pidentämishakemus on tehtävä ennen lupapäätöksen raukeamista.

Jatkoaikaa haetaan Lupapisteessä tai lomakkeella. Mikäli jatkoaikaa haetaan Lupapisteen kautta, tulee haetun jatkoajan pituus kirjata vuosissa selkeästi hakemukseen. Hankkeen tilanteesta tulee myös liittää lyhyt selvitys.

Toimi näin

Lupapäätös tulee Lupapiste -palveluun päätöksen antopäivän jälkeen. Tarvittaessa lupapäätös muutoksenhakuosoituksineen postitetaan hakijalle tai muulle hakemukseen merkitylle vastaanottajalle.

Voit lukea lisätietoja oheisesta linkistä "Rakennusvalvonnan taksa".

Kenelle ja millä ehdoin

Yli 1500 k-m² suuruisten rakennusten ja laajempien kuin kaksiasuntoisten asuinrakennusten lupapäätökset tekee kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta. Muut rakennuslupa-, toimenpidelupa-, purkamislupa- ja maisematyölupapäätökset tekevät rakennusvalvonnan viranhaltijat.

Rakentamiseen saa ryhtyä vasta, kun rakennuslupapäätös on lainvoimainen, jollei hakemuksesta ole vakuutta vastaan myönnetty aloittamisoikeutta ( = lupa aloittaa rakentaminen päätöksen saamisen jälkeen ja ennen päätöksen lainvoimaisuutta). Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että valitusaika on kulunut umpeen eikä päätöksestä ole valitettu. Muutoksenhakuaika on yleensä 14 tai 30 päivää.

Lupapäätökseen liittyy usein lupaehtoja, joita pitää noudattaa rakentamisessa.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Rakentamisen aloittamisoikeuden asettamismaksu määräytyy rakennusvalvontataksan mukaan ja vakuusmaksun suuruus määritellään rakennushankkeen laajuuden mukaan.

Vakuusmaksu palautetaan luvan tultua lainvoimaiseksi.