Allmänt om generalplanläggning

En generalplan redogör för hur kommunen planerat fördelningen av dess områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra aktiviteter. Det finns bestämmelser om generalplaner i markanvändnings- och bygglagen. En kommun kan upprätta en generalplan antingen ensam eller tillsammans med sina grannkommuner (gemensam generalplan).

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka generalplanläggningen.

Planprocessens förlopp och längd varierar från fall till fall. I den inledande fasen av planläggningsarbetet upprättas alltid ett program för deltagande och bedömning (PDB), där det fastställs hur deltagandet och växelverkan genomförs under planarbetet. I en typisk planprocess finns det möjlighet att ge åsikt då beredningsmaterialet för planen finns till påseende och en officiell anmärkning då planförslaget är framlagd.

Åsikter och anmärkningar ska överlämnas till kommunens registratorskontor under den tid då planen är framlagd. I Sibbo ordnas under planläggningsarbetet ofta kompletterande deltagandemöjligheter, såsom invånarundersökningar, workshoppar och planpromenader.

Det är möjligt att ta del av planmaterial som är under beredning under hela planprocessen via kommunens webbplats www.sipoo.fi/generalplaner. Efter att en plan godkänts är det möjligt att överklaga ett beslut om godkännande av en generalplan hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Tidsfristen för att överklaga är 30 dagar från det att protokollet över godkännandebeslutet lagts fram till påseende.

För vem och på vilka villkor

Alla vars boende, arbete eller andra förhållanden avsevärt kan påverkas av en plan, har möjlighet att delta i beredningen av planen och bedöma planens konsekvenser.

Generalplaner utarbetas för hela kommunen eller en del av kommunen (delgeneralplan). Även sektorbestämda delgeneralplaner kan utarbetas, t.ex. delgeneralplaner för rekreationsområden eller trafikarrangemang. I generalplaner fastställs huvudlinjerna för markanvändningen i kommunen och kommunstrukturen.

Generalplanerna syftar till att översiktligt styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller en del av den, och att sammanjämka verksamheterna. I dessa planer lägger man fram principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisar det huvudsakliga syftet med områdena, t.ex. för boende, rekreation eller arbetsplats- och trafikområden. Generalplanerna styr detaljplanläggningen och övrig planering samt byggandet. Kommunen utarbetar och godkänner generalplaner.

Alla områden inom Sibbo kommun som inte har detaljplan eller stranddetaljplan är områden i behov av planering enligt markanvändnings- och bygglagens 16 § 3 mom.

Alla vars förhållanden eller intressen generalplanläggningen påverkar har rätt att delta i generalplanläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Generalplanen anger hur kommunen planerar använda och indela områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra funktioner. Bestämmelser om generalplanen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Kommunen kan utarbeta en generalplan antingen ensam eller tillsammans med sina grannkommuner (gemensam generalplan).

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132