Allmänt om detaljplaneringen

Kommunen ansvarar för detaljplaneringen inom dess område. De vars förhållanden kan påverkas av en plan har möjlighet att delta i beredningen.

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området och hur området används i övrigt. En byggnad får inte byggas i strid med detaljplanen. I en detaljplan fastställs också namn på gator, parker, friluftsområden och torg.

Kommunen ansvarar för detaljplaneringen inom dess område. Kommunen ska följa situationen för sin detaljplanläggning och vid behov revidera föråldrade detaljplaner. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattar beslut om planen.

En kommun kan förordna byggförbud för ett område för vilket en detaljplan håller på att utarbetas eller ändras. (Närmare uppgifter: se Byggförbud)

På webbsidan Karttjänst för planläggningen ser du de gällande delgeneralplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna. När du klickar på planområdet på kartan, öppnas ett infofönster och du får info om planen.

Gör så här

Planprocessens förlopp och längd varierar från fall till fall. I den inledande fasen av planläggningsarbetet upprättas alltid ett program för deltagande och bedömning, där det fastställs hur deltagandet och växelverkan genomförs under planarbetet. I en typisk planprocess finns det möjlighet att ge åsikt då beredningsmaterialet för planen finns till påseende och en officiell anmärkning då planförslaget finns till påseende. Åsikter och anmärkningar ska överlämnas till kommunens registratorskontor under den tid då planen finns till påseende.

I Sibbo ordnas under planläggningsarbetet ofta kompletterande deltagandemöjligheter, såsom invånarundersökningar, workshoppar och planpromenader. Det är möjligt att ta del av planmaterial som är under beredning under hela planprocessen via kommunens webbplats.

Efter att en plan godkänts är det möjligt att överklaga ett beslut om godkännande av en plan hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Tidsfristen för att överklaga är 30 dagar från det att protokollet över godkännandebeslutet lagts fram till påseende.

För vem och på vilka villkor

Alla vars boende, arbete eller andra förhållanden avsevärt kan påverkas av en plan, har möjlighet att delta i beredningen av planen och bedöma planens konsekvenser.

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av detaljplanen har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Betalningsinformation

En överklagan till Helsingfors förvaltningsdomstol (och eventuella högre rättsinstanser) är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen i sitt område. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen men fullmäktiges beslutanderätt kan genom en instruktion även överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd. Kommunen ska följa upp detaljplaneringens status och vid behov förnya föråldrade detaljplaner. I detaljplanen fastställs gatornas, parkernas, rekreationsområdenas och torgens namn.

Kommunen kan förordna ett byggförbud i ett område vars detaljplan håller på att göras upp eller ändras. Byggförbudet gäller i högst två år. Kommunen kan förlänga förbudet med två år åt gången om planeringen ännu pågår.

Deltagandet i detaljplaneringen sker genom att göra en motion om planläggningen eller lämna en åsikt om en plan under beredning. Om planförslaget påverkar invånarens boende eller arbete har invånaren rätt att ge en skriftlig anmärkning om det framlagda planförslaget. Kommunbesvär får göras om ett beslut om att godkänna en plan.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132