Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Ett dataskyddsombud är en organisationsintern sakkunnig, som följer behandlingen av personuppgifter och ger hjälp vad gäller efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna.

Dataskyddsombudet

  • följer efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna i hela organisationen och lyfter fram brister som det upptäckt
  • ger information och råd om skyldigheterna enligt dataskyddsbestämmelserna till ledningen och arbetstagare som behandlar personuppgifter
  • ger på begäran råd om hur konsekvensbedömningen ska göras och övervakar genomförandet av denna
  • är kontaktperson för de registrerade i ärenden som gäller behandling av personuppgifter
  • är kontaktperson gentemot dataombudsmannens byrå och samarbetar med dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter

E-postadress

tietosuojavastaava@sipoo.fi

Telefon

Sibbo kommun växel

+358 923531

Webbsida