Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat voivat olla esimerkiksi WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen.

Rakennuslupa tarvitaan kun kyseessä on:

1. Uusirakennus tai laajennus

 • omakotitalo
 • muu asuinrakennus
 • lomarakennus
 • autotalli, varasto tai muu talousrakennus

2. Käyttötarkoituksen muutos

 • talousrakennuksen muuttaminen asumiseen
 • loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen

3. Perusparannus, muu muutos, muutos - ja korjaustyö, joka on verrattavissa

 • rakennukseen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen

4. Tulisijan ja savuhormin rakentaminen

 • tulisijan ja savuhormin rakentamisen tulee perustua pätevän suunnittelijan laatimaan suunnitelmaan (suunnitelma on esitettävä lupaa haettaessa)

5. LVI-järjestelmän uusiminen

 • kerrostalon tai rivitalon LVI-järjestelmän osittainen tai kokonaan uusiminen
 • omakotitalon tai paritalon LVI-järjestelmän kokonaan uusiminen

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupa haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Lupapiste on sähköinen palvelu, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Sähköinen palvelu kattaa kaikki lupa-asiointitarpeet ensimmäisestä kontaktista aina hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai ostoskeskuksen rakentamisesta.

Lupapiste-palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Palvelu neuvoo ja opastaa luvanhakijaa muun muassa siitä, onko suunniteltu hanke luvanvarainen ja millaisia lupia se tarvitsee.

Kenelle ja millä ehdoin

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa on lupa rauennut. Luvan aloittamisoikeuden voimassaoloa voi pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Jollei rakennustyötä ole loppuunsaatettu viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Luvan voimassaoloon haetaan pidennystä erillisellä lomakkeella.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132