Anmälan till räddningsmyndigheten om brandrisk eller annan risk för olyckor

Om du upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska du underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. I Sibbo ska man underrätta Räddningsverket i Östra Nyland.

Risken för brand kan till exempel vara förhöjd på grund av att det i bostaden har samlats påfallande mängder avfall eller föremål, som i en eventuell eldsvåda påskyndar spridningen av brand och rök. Brandrisken kan också vara uppenbar om man upptäcker märken av slocknade bränder, till exempel förkolnade ställen i golvet eller brandskadade textiler. Det kan finnas skäl att göra en anmälan också om man vet att personen redan har försatt sig själv eller andra i fara.

Gör så här

Gör anmälan utan dröjsmål.

Av anmälan ska framgå vilken omständighet i bostaden eller den boende som väcker oro över brand- eller olycksrisken. Observationen kan gälla till exempel bostadens konstruktioner, brandvarnare, spisen, uppvärmning, bostadens brandspår, den boendes rökning eller användning av rusmedel.

I brådskande situationer ring direkt till nödnumret 112.

Gör en anmälan på Räddningsverket i Östra Nylands webbplats. Om det är fråga om en akut nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112.

För vem och på vilka villkor

Sekretessbestämmelserna hindrar inte att anmälan görs. Anmälan kan också lämnas anonymt.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om det finns brandrisk eller annan olycksrisk i bostaden eller bostaden, är myndigheternas samt kommunernas eller andra offentliga samfunds anställda skyldiga att göra en anmälan till räddningsmyndigheten. Andra personer är inte skyldiga enligt lagen, men det rekommenderas att anmälan görs.

Räddningslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110379