Anmälan till räddningsmyndigheten om brandrisk eller annan risk för olyckor

Om du upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska du underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. I Sibbo ska man underrätta Räddningsverket i Östra Nyland.

Risken för brand kan till exempel vara förhöjd på grund av att det i bostaden har samlats påfallande mängder avfall eller föremål, som i en eventuell eldsvåda påskyndar spridningen av brand och rök. Brandrisken kan också vara uppenbar om man upptäcker märken av slocknade bränder, till exempel förkolnade ställen i golvet eller brandskadade textiler. Det kan finnas skäl att göra en anmälan också om man vet att personen redan har försatt sig själv eller andra i fara.

Gör så här

Gör en anmälan på Räddningsverket i Östra Nylands webbplats. Om det är fråga om en akut nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om det finns en brandrisk eller annan olycksrisk i bostaden eller fastigheten har myndigheterna såväl som kommunen och anställda i den offentliga sektorn skyldighet att göra en anmälan om brandrisk till räddningsverken. Fastän andra personer inte har någon lagstadgad skyldighet att göra anmälan, rekommenderar vi att man gör en anmälan.

Anmälan ska göras omedelbart. Anmälan ska göras oberoende av sekretessbestämmelser. Anmälan kan även göras anonymt.

Av anmälan ska framgå vad det är i bostaden eller hos invånaren som väckte oro förbrandrisk. Observationen kan till exempel höra samman med bostadens struktur, brandvarnare, uppvärmning, brandspår i lägenheten eller att invånaren röker eller använder droger.

Vid akuta situationer, ring nödnumret 112.

Räddningslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110379