Undantagsbeslut / Avgörande av planeringsbehov

Bilagor till ansökan

  1. Situationsplan

Situationsplaner utarbetas bl.a. av byggmästare, arkitekter och ingenjörer. De kan även i allmänhet hjälpa till med att fylla i själva ansökningsblanketten. För situationsplanen kan från kommunen beställas en baskarta över kartlagda områden och material över höjdkurvorna i hela kommunen. Mer information om kartmaterial och en beställningsblankett hittar du på mätningstjänsternas webbplats

Situationsplanen ska utarbetas av en kompetent planerare. Den som skriver under ritningen ansvarar för att ritningen/handlingarna är korrekta och sakenliga, och att de inte innehåller felaktiga eller vilseledande uppgifter. Myndigheter får inte vilseledas, inte heller grannarna.

En kompetent planerare känner till krav på innehåll av situationsplan. Därtill finns det en skild anvisning som hittas här (på finska).

  1. Utredning om hörande av grannar

Grannarna ska underrättas om det planerade byggprojektet och ges en tid på minst 7 dagar att göra en anmärkning. En kopia av ansökningsblanketten och situationsplanen ska presenteras för dem.

  1. Övriga bilagor

• Byggnadstillsynen bifogar vid behov lagfartsbevis, fastighetsregisterkarta, fastighetsregisterudrag samt grundkarta till ansökan utan kostnad. Sökanden behöver inte bifoga dessa bilagor till ansökan.

• På detaljplaneområde behövs ett utdrag ur detaljplanekartan och -anvisningarna, som bifogas till ansökan av byggnadstillsynen.

• Ifall byggplatsen ägs av två eller fler personer, ska samtliga kallas in till ansökan i Lupapiste. Alternativt kan en av ägarna befullmäktigas, varvid fullmakten bör bifogas.

• Ifall ägaren är ett dödsbo/sterbhus ska ämbetsbevis (släktutredning) bifogas. I Lupapiste inkallas alla ägarna till ansökan. Alternativt kan en av delägarna befullmäktigas, varvid fullmakten ska bifogas.

• Ifall ägaren är ett företag, en sammanslutning, en förening osv, ska till ansökan bifogas ett utdrag ur handels-/föreningsregistret, där det framgår vem som har rätt att teckna för organisationen.

• Om byggplatsen utgör ett outbrutet område, ska en kopia av köpebrevet bifogas till ansökan.

• Om byggplatsen är arrenderad, ska en kopia av arrendeavtalet bifogas till ansökan.

Beslutet berättigar ännu inte i sig att bygga utan det krävs ett skilt bygglov. Undantagsbeslutet och avgörande om planeringsbehov gäller i två år. Bygglovsansökan bör inlämnas inom denna tid!

Giltighetstiden för undnatagsbeslut / avgörande om planeringsbehov kan inte förlängas!