Ansökan för tillstånd att avvika från kraven för behandling av avloppsvatten

Förordningen gäller inte för fastigheter som har en torrklosett och som ger upphov till en obetydlig mängd gråvatten (dvs. inburet vatten eller motsvarande vattenmängd). Gränsfall som gäller avloppsvattenmängden avgörs av en miljövårdsinspektör. Inte heller små mängder avloppsvatten får orsaka risk för miljöförorening och avloppsvattnet får inte ledas till exempel direkt till ytvatten.

Fastighetsägare som stadigvarande bor på fastigheten och som fyllt 68 år före 9.3.2011 är automatiskt befriade från det krav som gäller reningsnivån för avloppsvatten. Också personer i synnerligen svåra livssituationer, såsom arbetslösa och långtidssjuka, kan på ansökan beviljas undantag från kraven på rening. Undantag kan också beviljas om fastigheten finns i ett område till vilket vattentjänstverkets avloppsnät ska utsträckas och om belastningen på miljön är liten. Undantag ansöks hos kommunen och beviljas för fem år åt gången.

Leveransuppgifter för blanketten

Sibbo kommun, Miljöövervakningsenheten
PB 7
04131 SIBBO