#MittSibbo – deltagande budgetering 2023

Nya sätt att tillbringa fritiden, ett friluftsevenemang eller någon annan verksamhet? I den deltagande budgeteringen 2023 får Sibbobor denna gång föreslå och rösta på idéer för att utveckla gemenskap, välbefinnande och trivsel i skärgården. Låt fantasin flyga och berätta för oss hur du skulle använda 20 000 euro för att utveckla Sibbo skärgård.

Deltagande budgetering i Sibbo 2023 började med insamling av invånarnas idéer i februari. Genomförandet av projektet för deltagande budgetering 2023 har planerats utifrån det beslut som kommunfullmäktige godkände på sitt möte 12.12.2022 och som gäller budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2023–2025.

I den deltagande budgeteringen får invånarna komma med idéer om utveckling och slutligen rösta på favoritförslagen. #MittSibbo – skärgården är öppen för alla Sibbobor och alla uppmuntras att delta!

Omröstningsfasen har tagit slut och utgående från omröstningens resultat genomförs sammanlagt fyra idéer till projektet för deltagande budgetering 2023.

 • Iståndsättning av grillplatser i skärgården
 • Fler förtöjningsplatser vid bryggorna i skärgården
 • Iståndsättning av Vilstrands brygga
 • Förbättring av tillgängligheten till skärgården

Stort tack till alla som deltog i projektet för deltagande budgetering!

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som förenar ekonomi och demokrati och där invånarna har möjlighet att skapa idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget ska användas. Genom deltagande budgetering vill man öka social gemenskap och uppmuntra invånarna att delta i det lokala beslutsfattandet.

Av driftsekonomin för sektorn för samhälle och miljö har ett anslag på 20 000 euro reserverats för genomförandet av projektet under 2023. Av invånarnas idéer genomförs de som får flest röster och ryms inom penningsumman på 20 000 euro.

Projektet #MittSibbo – skärgården kombinerar insamling och genomförande av idéer för deltagande budgetering med en utredning av objekt för den finansiering av rekreationsområden i skärgården som beviljats för Sibbo kommuns idrottstjänster.

Indelning av områden: #MittSibbo – skärgården

Området som blivit utvalt för den deltagande budgeteringen i Sibbo 2023 är skärgården, som är alla kommuninvånares rekreationsområde. Dessutom genomfördes inte en enda invånaridé i skärgården inom #MittSibbo-projektet 2022, trots att idéer för skärgården nog lämnades in. Projektets område har avgränsats så att det täcker både skärgårdsobjekt som ligger inom kommunens befogenhet och småbåtshamnarna i Gumbostrand och Kalkstrand, som är viktiga med tanke på tillgängligheten till skärgården och turbåtstrafiken.

Du hittar en mer detaljerad områdesavgränsning under denna länk.

Skedena och tidsplanen för den deltagande budgeteringen

Skedena och tidsplanen för den deltagande budgeteringen.

 

Den deltagande budgeteringen genomförs i sex skeden.

1. Insamling av idéer från invånarna 20.2. – 10.3.2023

En för alla kommuninvånare öppen insamling av idéer ordnas under tiden 20.2–10.3.2023. Idéerna kan lämnas in såväl elektroniskt på en webbsida som öppnas senare som med en pappersblankett vid servicepunkterna SibboInfo (i Nickby och Söderkulla) samt Gumbohuset.

Idén kan vara till exempel en liten ändring i omgivningen, någon aktivitet eller en kulturupplevelse.

Antalet idéer som var och en kan lämna in är obegränsat. Idéerna kan lämnas in på finska, svenska eller engelska. Kostnaderna för en idé får inte överstiga 10 000 euro. För att ett förslag ska kunna godkännas i förhandsgranskningen måste det uppfylla bedömningskriterierna som utarbetats för projektet.

2. Förhandsgranskning av idéer: 3/2023

Före invånarworkshopen äger rum granskas alla invånarnas idéer i syfte att säkerställa att kriterierna som utarbetats för projektet uppfylls. I förhandsgranskningen förkastas sådana idéer som inte uppfyller kriterierna. Vid behov kan kommunen slå samman liknande idéer, förtydliga idéernas textuttryck och lägga till villkor för genomförandet av idéerna. Kommunen begränsar inte antalet idéer som går vidare till invånarworkshopen.

3. Invånarworkshop: 4/2023

I projektet ordnas en workshop där kommuninvånarna och kommunens experter arbetar tillsammans för att utforma idéerna så att de går att genomföra. Invånarworkshopen är öppen för alla invånare, men särskilt de som har lämnat in idéer uppmuntras att delta! Invånarworkshoper var organiserad på 28.3. och 4.4.

4. Finslipning av idéerna: 4 – 5/2023

5. Röstning om idéerna: 10. – 24.5.2023

Sibbobor i alla åldrar kan rösta på en eller flera idéer till ett maximalt belopp på 20 000 euro. De idéer som fått flest röster genomförs inom ramen för budgeten på 20 000 euro som reserverats för projektet.

Omröstningsfasen har tagit slut och utgående från omröstningens resultat genomförs sammanlagt fyra idéer till projektet för deltagande budgetering 2023.

Invånaridén

Idéns budget

Antalet röster

Iståndsättning av grillplatser i skärgården

5 000 €

63

Fler förtöjningsplatser vid bryggorna i skärgården

3 000 €

36

Iståndsättning av Vilstrands brygga

10 000 €

29

Förbättring av tillgängligheten till skärgården

4 000 €

25

Non-stop förbindelsbåtstrafik i skärgården under en viss tid

6 000 €

24

Förnyande av kokskjulet på Östholmen

10 000 €

18

Dansbanedans på stranden

9 000 €

17

Lek-/motionsredskap till Norrkullalandet

10 000 €

13

Schackklubb

2 000 €

6

Bluesmusikevenemang i skärgården

7 000 €

3

Överlägset flest röster samlade idén ”Iståndsättning av grillplatser i skärgården”, som vann med 63 röster. Idén ”Flera förtöjningsplatser vid bryggorna i skärgården” kom på andra plats med 36 röster medan idén ”Iståndsättning av Vilstrands brygg” fick 29 röster och kom på tredje plats.

Efter de tre mest röstade idéerna hade 18 000 euro reserverats av den totala budgeten på 20 000 euro. Idén ”Förbättring av tillgängligheten till skärgården”, som fick näst flest röster, rymdes således inte inom den totala budgeten enligt den ursprungliga kostnadsberäkningen.

I detta skede utredde vi möjligheten att genomföra idén genom kostnadsdelning så att hela budgeten som anvisats för projektet skulle användas och att även den fjärde mest röstade idén också skulle kunna genomföras. Tillsammans med Idrottstjänster, som ansvarar för underhållet och iståndsättningen av rekreationsområden i skärgården, lyckades vi att fördela kostnaderna för de tre vinnande idéerna på det sättet att idén om förbättring av tillgängligheten till skärgården också kan genomföras inom ramen för projektet.

En närmare beskrivning av de idéer som ska genomföras hittar du genom denna länk.

6. Genomförande av idéerna: Före slutet av 2023

Idéerna som tillsammans färdigställts genomförs av kommunen. Genomförandet av de vinnande invånaridéerna inleds snart, och målet är att färdigställa alla idéer före utgången av år 2023. Vi kommer att meddela om hur genomförandet framskrider på våra kanaler under sommaren och hösten.

Tack till alla som lämnade in idéer och röstade!

Kriterierna för invånarnas idéer

 • Idén ska ha anknytning till utvecklingen av skärgårdsområdet. Den ska förhoppningsvis öka trivseln, välbefinnandet eller den sociala gemenskapen i området.
 • Idén ligger inom kommunens befogenhet
  • Invånarna kan också undantagsvis lämna in idéer som gäller småbåtshamnarna i Gumbostrand och Kalkstrand, som administreras av NTM-centralen. Kommunen förhandlar om genomförandet av dessa idéer med NTM-centralen.
  • Du kan läsa mer om rekreationsområdena som kommunen förvaltar i skärgården här
 • Idén kan vara en liten ändring i omgivningen eller någon aktivitet
 • Budgeten för att genomföra idéerna är 20 000 euro, men en idé kan kosta högst 10 000 euro. Då tar en idé inte upp hela budgeten.
 • Eventuella underhållskostnader som hänför sig till genomförandet av idén måste vara skäliga
 • Idén måsta vara laglig och uppfylla säkerhetskraven
 • Idén får inte redan vara i ett genomförandeskede eller vänta på genomförande via någon annan kanal

 

Mer information:

Jere Loikkanen, Planerare, jere.loikkanen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!