Byggande av Ådalens parkområde

Projektet omfattar byggandet av grönområden och parker samt Skattorget i detaljplaneområdet för Sibbo Ådal (N40). Fullmäktige i Sibbo godkände detaljplanen för Sibbo Ådal 7.9.2015 och den trädde i kraft 29.10.2015.

Parken begränsas i väster till största del av Sibbo å, i söder av Nybrovägen och i norr av järnvägsvallen. I parkens östra kant byggs som bäst nya kvartersområden. Nickbyvägen som löper genom parken i öst-västlig riktning delar det kommande parkområdet i två.

I parkområdet har det bland annat såtts cirka 10 000 kvadratmeter gräsmatta, byggts ängsliknande kullar norr om Nickbyvägen och planterats cirka hundra träd, bland dem prydnadsäppelträd och bergkörsbärsträd som kläs in i rosenröda och rosa blommor om våren.

 

Byggentreprenaden för Ådalens parkområde inleddes våren 2018

I början av projektet 2018–2019 bestod arbetena bland annat av förbättring av rutterna och belysningen i parkområdet, installering av nya parkbänkar och byggande av dagvattenfåror och bassänger förknippade med den framtida parkhelheten. Parkområdet utvecklades vidare på ett mångsidigt sätt 2020 med odlingslotter, konstverk och en ny bro över ån. Byggprojektet i Ådalens parkområde fortsätter 2021. I området planeras till exempel en ny lekplats nära pumphuset.

Ådalens lekpark

En ny lekpark har byggts invid pumphuset i Ådalen. Byggarbetet startade i början av juli 2021. Under byggentreprenaden har lekplatsen utrustats med lekredskap lämpliga för barn i olika åldrar, samt parkmöbler som ökar komforten och säkerheten, i enlighet med upphandlingen som godkändes av tekniska utskottet den 30 mars 2021.

Bland annat har lekplatsen utrustats med fjädergungor som liknar insekter, och en traktorformad lekställning. Dessutom erbjuder den nya lekplatsen stimulanser till exempel klättring och studsning . Lekparken beläggs till största delen med ett säkert konstgräs. Konstgräset är slitstarkt och elastiskt, vilket gör det mycket lämpligt för barnens lek. Lekparken förses också med bänkar, vilket gör den trivsam även för vuxna.

Under hösten utförs ännu landskaps- och belysningsarbeten i omgivningen av lekplatsen.

Bilden visar en ny lekplats i Ådalen nära Nickby centrum.

Kumlabron

Den nya Kumlabron blev färdig i början av december 2020. Kumlabron är en gatuförbindelse enligt detaljplanen för Sibbo Ådal (N 40) och den ersätter den gamla överfartsbron vid Dalkärrsvägen. Drygt en miljon euro reserverades för projektet i budgeten, och enligt byggingenjören Ari Luomala hölls projektet inom ramen. Längs bron kan man nu ta sig över ån från Ådalsvägen till Borgnäsvägen. Bron har två körfiler samt gång- och cykelväg på bägge sidorna. Den gamla broförbindelsen från Dalkärrsvägen får i fortsättningen bara användas av fotgängare och cyklister. Ändringen träder i kraft någon gång 2021. På detta sätt får Ådalen och området runtom Sibbo å fler rutter avsedda för lätt trafik och friluftsliv.

Odlingslotter i Ådalen

De första odlingslotterna som planerats i Ådalen färdigställdes våren 2020. Odlingslotterna har en fast vattenledning, och kommuninvånarna har redan fått börja med odlingen i Ådalen. Odlingslotterna är mycket efterfrågade, och därför kommer kommunen att utvidga området våren 2021 med cirka 20 nya lotter. De nya lotterna anläggs under våren och de ligger bredvid det nuvarande odlingsområdet. Mer information om odlingslotterna i Ådalen och hur man hyr en hittar du på kommunens webbplats bakom den här länken.

Skattorget

Ett område med olika funktioner som går under namnet Skattorget ska också byggas i Sibbo Ådal. Skattorget har planerats till en gemensam samlingsplats för invånarna med en vardagsrumslik miljö som öppnar sig mot de närliggande parkområdena med mångsidiga funktioner. Skattetorget byggs så att området kan utnyttjas mångsidigt. Man kan till exempel vid behov ordna torgdagar. På torget kommer det också att finnas plats för mer permanenta försäljningsstånd ifall sådana behövs i framtiden.

Konstverk i Ådalen

Parkområdet och dess miljö fick nytt liv hösten 2020 i form av konstnären Stefan Lindfors verk Spiritus Lux och skulptören Ville Mäkikoskelas verk Ajasta 1 ja 2. Kommunens konstarbetsgrupp har med sin expertis i huvudsak varit ansvarig för planeringen och genomförandet av konstprojekten. Konstverken har placerats nära varandra på parkområdet så att Lindfors verk befinner sig invid Nybrovägen och Mäkikoskelas verk mitt emot Festsalen. Båda verken är tillgängliga och fritt fram att beundra.

 

Mer information:

Detaljplanen för Sibbo Ådal (N40)

Kari Ojamies, Kommunträdgårdsmästare kari.ojamies (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!