Stranddetaljplan

Planeringsområdet ligger i Sibbo västra skärgård i Sibbofjärden, väster om Pörtö. Detaljplaneområdet bestårav en 104 hektar stor ö och vattenområden i dess omedelbara närhet. Planområdet är i Helsingfors stads ägo. Fagerö är en betydelsfull ö när det gäller naturvärden, men har också såväl kulturhistoriska som historiska och naturskyddsvärden. Områdets värden beaktas i planeringen.

Detaljplanen över Fagerö utgår från markägarens behov av övernattingsstugor (preliminärt 30st). Inga stugor med egen strand kommer att uppföras på området. De befintliga stugornas kulturhistoriska och byggnadshistoriska värden kommer att utredas. I stranddetaljplanen kommer att anvisas en utvidgning av nuvarande gästhamn, två andra hamnområden, simstrand och placering av bastu- och servicebyggnader. Separata områden för tältning kommer också att anvisas. Området utvecklas som ett rekreationsområde öppet för alla.

Kontaktpersoner

 

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957
e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Markägarens representant från Helsingfors stad:

projektchef Hannu Airola
puh. 09 310 87743

e-post: fornamn.efternamn@hel.fi

 

 

Laga kraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.5.2020 § 22 godkänt RA5 Stranddetaljplan för Fagerö.
Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse om laga kraft 16.7.2020 (pdf)

Planläggningsskeden

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.5.2020 § 22 godkänt RA5 stranddetaljplanen för Fagerö. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 26 maj 2020 i kommunens allmänna datanät.
http://sipoo02.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202712-6

Kungörelse 28.5.2002 (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)

1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
2. Promemoria från myndighetssamråd i inledningsskedet (på finska) (pdf)
3. Förminskning av plankarta inklusive planbestämmelser (pdf)
4. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
5. Fastighetsregisterutdrag (pdf)
6. Sammanfattning från offentligt diskussionstillfälle (26.10.2016) (på finska) (pdf)
7. Campingens historia på Fagerö, Kaunissaren Ystävät ry (på finska) (pdf)
8. Respons och genmälen från förslagsskedet (på finska) (pdf)
9. Byggsättsanvisningar (pdf)

Förslagsskedet

Förslaget till stranddetaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 14.11 – 16.12.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 16.12.2019 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 14.11.2019 (pdf)

Kommunstyrelsens beslut om framläggande 29.10.2019 § 318 (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)

1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
2. Promemoria från myndighetssamråd i inledningsskedet (på finska) (pdf)
3. Förminskning av plankarta inklusive planbestämmelser (pdf)
4. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
5. Fastighetsregisterutdrag (pdf)
6. Sammanfattning från offentligt diskussionstillfälle (26.10.2016) (på finska) (pdf)
7. Campingens historia på Fagerö, Kaunissaren Ystävät ry (på finska) (pdf)
8. Respons och genmälen från utkastskedet (på finska) (pdf)
9. Byggsättsanvisningar (pdf)

Illustration (pdf)

Ett allmänt diskussionsmöte ordnades 26.10.2016 i Helsingfors.

Beredningsskedet

Kungörelse 16.6.2016, pdf
Plankarta utkast pdf
Planbeskrivning pdf
Bilagor till beskrivningen pdf

Startskedet

Stranddetaljplanen kungörs anhängig 24.3.2016.

Kungörelse 24.3.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)