S 19 C Joensuu båthamn

Detaljplan

Detaljplanen möjliggör på Joensuu privata båthamns område byggandet av byggnader och konstruktioner som stöder idkandet av turism- och båtlivsnäring.

Genom detaljplanen bildas kvartersområden för service och logibyggnader samt för byggnader som betjänar turism (kvarter 700), en småbåtshamns samt frilufts- och strövområden, skyddsgrönområde och allmänt gatuområde.

Laga kraft

Planen vann laga kraft 24.10.2013.

Godkännande

Fullmäktige har godkänt 9.9.2013 § 88 detalplanen S 19 C Joensuu båthamn.
Kungörelse 9.9.2013 19.9.2013 (pdf)

Detaljplan (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

Utredningar

Utredningar som pdf-filer:

Luontoselvitys
Arkeologinen maastoinventointi
Liikenteen toimivuustarkastelu

Maisemaselvitys
– Raportti
– Maisemarakenne, kartta
– Arvokas kulttuuriympäristö, kartta
– Maankäytön suositukset, kartta

Pohjatutkimus
– Raportti
– Tutkimuskartta

Tieliikenteen meluselvitys