NG 10 Detaljplaneändring för Herrgårdbrinkens EN-tomt

Ändring av detaljplan

Målet med detaljplanen är att ändra användningsändamålet för området med beteckningen EN (område för energiförsörjning) till område för boende. EN-området reserverades i Herrgårdsbrinkens detaljplan för ett regionalt jordvärmesystem som planerades då. Den regionala uppvärmningen genomfördes ändå inte, så området behövs inte för energiförsörjningsbruk.

Avsikten är att på området placera 2 – 3 småhustomter med samma tomteffektivitet och våningstal som det omgivande bostadsområdet.

Laga kraft

Kungörelse om laga kraft 3.12.2015 (pdf)

Lagakraftvunnen detaljplanekarta  (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor  (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen godkände detaljplaneändringen genom sitt beslut 22.9.2015 § 175.
Protokollet över beslutet om godkännande fanns framlagt fr.o.m. 30.9.2015 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse 1.10.2015 (pdf)