Detaljplan

Nevas Gårds detaljplaneprojekt grundar sig på kommu­nens och markägarnas initiativ. Markägarnas syfte är att utveckla området till en högklassig fritidsby i närheten av välmående- och fritidstjänster samt anvisa områdesreser­veringar för semesterbyggande och för utvidgning och ut­veckling av befintliga golffunktioner.

Kommunens syfte är att främja områdets näringsverksam­het samt att skapa en högklassig miljö i området.

Lagakraft

Detaljplan har vunnit laga kraft 18.8.2016.

NE1_Kungörelse 18.8.2016 (pdf)

Godkännande

Sibbo fullmäktige har godkänt Nevas 1 detaljplanen 16.5.2016  § 94

NE1_Kungörelse 9.6.2016 (pdf)

NE1 Protokollsutdrag § 94 16.5.2016 (pdf)

 

NE 1 Plankarta och bestämmelser (pdf)

NE 1 Beskrivning (pdf)

NE 1 Beskrivningens bilagor (pdf)