N 56 Kvarter 1008 Mixvägen

Ändring av detaljplan

Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydöstra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen i centrum av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo. Området omfattar ungefär hälften av kvarter 1008 i den gällande detaljplanen. Området gränsar i väster till Stora Byvägen, i norr till Mixvägen och i öster till kvarter 1009.

Målet med ändringen av detaljplanen är att effektivisera byggandet av kvarteren i Nickby centrum med iakttagande av metoder som lämpar sig för tätortsbilden. Planen gör det möjligt att bygga bostadshus i högst tre våningar.

Laga kraft

Planen trädde i kraft 15.11.2018.
Kungörelse om laga kraft 15.11.2018 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 3.9.2018 § 60 godkänt N56 detaljplaneändring för kvarteret 1008 (Mixvägen), Nickby. Protokollet över beslut om godkännande fanns framlagt från och med den 11 september 2018 i kommunens allmänna datanät.
Kungörelse om godkännande 13.9.2018 (pdf)

N 56 detaljplanekarta

N 56 planbeskrivning

N 56 beskrivningens bilagor