M 4 Massby värmecentral

Detaljplaneändring

Det ca 1,5 ha stora planändringsområdet ligger i Sibbo och gäller fastigheten 753-419-3-29. Intill planeringsområdet finns Arla Ab:s regionkontor och Sibbo mejeri. Genom detaljplaneändringen möjliggörs Kervo Energi Ab:s plan att flytta Söderkulla naturgasdrivna värmecentral från den nuvarande platsen intill Nya Borgåvägen till Massbyområdet. På området finns redan Kervo Energis elstation.

Kontaktuppgifter

Jarkko Lyytinen, planläggningschef, Sibbo kommun,
tfn 050 409 3957, fornamn.efternamn@sibbo.fi

Eveliina Könttä, planläggningsarkitekt, Ramboll Oy
tfn 040 630 0480

Niina Ahlfors, enhetschef, Ramboll Oy
tfn 040 176 8252, fornamn.efternamn@ramboll.fi.

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 17.6.2021
M4 Kungörelse om laga kraft (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 26.4.2021 § 37 godkänt Detaljplaneändringen för M4 Massby
värmecentral. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 4 maj 2021 i kommunens allmänna datanät.

Protokollsutdrag och besvärsanvisning fi (pdf)

Kungörelse om godkännande 6.5.2021 (pdf)

Godkänt planmaterial:

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:

  1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
  2. Naturutredning (pdf)
  3. Dagvattenutredning (pdf)
  4. Illustrationer (pdf)
  5. Gällande / Utgående detaljplan (pdf)
  6. Uppfölningsblankett (pdf)
  7. Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar i förslagsskedet (pdf)

 

 

Tidigare behandlingsskeden

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt 16.5 – 17.6.2019.

Kungörelse 16.5.2019 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)

Detaljplanebeskrivning, förslag (pdf)

Beskrivningens bilagor:
1 Program för deltagande och bedömning (pdf)
2 Naturutredning (på finska) (pdf)
3 Dagvattenutredning (på finska)  (pdf)
4 Illustrationer (pdf)
5 Gällande/utgående detaljplan (pdf)
6 Blankett för uppföljning (pdf)

Kommunstyrelsens beslut Protokoll 27.11.2018/Paragraf 305 (pdf)

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 23.8. – 24.9.2018 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress:
Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla).

Kungörelse om anhängighet 23.8.2018 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)