M 2 Massby ridcentrum

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i södra Sibbo vid Massbyvägen, söder om Arlas fabrik och hör till Massby by. Målet är att utvidga det existerande ridcentret och anvisa några byggplatser för fristående egnahemshus på området

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 11.8.2022.
M2 Kungörelse (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har 16.5.2022 § 38 godkänt detaljplanen M2 Massby ridcentrum, som korrigerats enligt bemötandet till NTM-centralens begäran om omprövning.

I den av kommunfullmäktige den 15.11.2021 § 131 godkända detaljplaneändringen har gjorts ändringar och kompletteringar på grund av rättelseyrkan (UUDELY/6738/2015, 22.12.2021).

Utdrag ur fullmäktiges protokoll 16.05.2022 § 38 (pdf)
Kungörelse om nytt godkännande 2.6.2022 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Program för deltagande och bedömning
2. Vatten- och avloppsnät
3. Gällande / utgående detaljplan
4a Detaljplanekarta, beteckningar och bestämmelser
4b Detaljplanens uppföljningsblankett
4c Byggsättsanvisningar
4d Förslagsskedets bemötanderapport
5a Riskbedömningsutredning (sammanfattning)
5b Skyddsavstånden till Arla Oy:s produktionsanläggning