M 2 Massby ridcentrum

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i södra Sibbo vid Massbyvägen, söder om Arlas fabrik och hör till Massby by. Målet är att utvidga det existerande ridcentret och anvisa några byggplatser för fristående egnahemshus på området

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 11.8.2022.
M2 Kungörelse (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har 16.5.2022 § 38 godkänt detaljplanen M2 Massby ridcentrum, som korrigerats enligt bemötandet till NTM-centralens begäran om omprövning. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 25.5 2022 i kommunens allmänna datanät

I den av kommunfullmäktige den 15.11.2021 § 131 godkända detaljplaneändringen har gjorts ändringar och kompletteringar på grund av rättelseyrkan (UUDELY/6738/2015, 22.12.2021).
De delområden och beteckningar, som har ändrats ifrån det tidigare beslutet om godkännande, har angetts på plankartan. Ändringarna har antecknats i planbeskrivningen.

Utdrag ur fullmäktiges protokoll 16.05.2022 § 38 (pdf)
Kungörelse om nytt godkännande 2.6.2022 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Program för deltagande och bedömning
2. Vatten- och avloppsnät
3. Gällande / utgående detaljplan
4a Detaljplanekarta, beteckningar och bestämmelser
4b Detaljplanens uppföljningsblankett
4c Byggsättsanvisningar
4d Förslagsskedets bemötanderapport
5a Riskbedömningsutredning (sammanfattning)
5b Skyddsavstånden till Arla Oy:s produktionsanläggning

Tidigare behandlingsskeden

Tidigare godkännande

Närings-, trafik- och miljöcentralen har lämnat in en rättelseyrkan angående planens godkännande.

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.11.2021 § 131 godkänt M 2 detaljplaneändring för Massby ridcentrum.

Kungörelse om godkännande, pdf

Detaljplan (pdf)
Beteckningar och bestämmelser (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Förslagsskedet

Detaljplanen var offentligt framlagt 16.10. – 14.11.2015.

M 2 Kungörelse (pdf)

M 2 Detaljplanekarta (pdf)
M 2 Beskrivning (pdf)
M 2 Beskrivningens bilagor (pdf)
M 2 Byggsättsanvisningar (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 27.8.2014.

M 2 Kungörelse 27.8.2014 (pdf)

Planområdet utvidgades och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning kungjordes framlagt 4.6.2015.

M 2 Kungörelse 4.6.2015 (pdf)
M 2 Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 3.6.2015 (pdf)

Ett markägarmöte ordnades onsdag 10.6.2015 i Massby ridcentrum.

Kaava-aluetta laajennettiin ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 4.6.2015.