Ba 4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr

Detaljplaneändring

Det ca 127 ha stora planändringsområdet ligger i Sibbo Mårtensby i närheten av Kervo gräns på Bastukärrs arbetsplatsområde. Planändringen berör kvarteren 700 och 706 samt ET-området i kvarter 704. Planändringen är teknisk och målet är att förbättra kvarterens ändamålsenlighet genom sammanslagning. Byggandet ökar inte och kvarterens funktioner ändrar inte.

Lagakraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.9.2022 § 287 godkänt BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.
Kommunstyrelsen Sibbo 3.11.2022
Kungörelse, pdf

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 12.9.2022 § 39 godkänt BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr.
Kungörelse, pdf

Plankarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor(pdf)
Bilaga 1 OAS
Bilaga 2 Beteckningar och bestämmelser
Liite 3 Uppföljningsblankett
Liite 4 Bemötanderapport
Liite 5 Illustration
Liite 6 Liikenteen toimivuustarkastelu (trafikens funktionalitet)
Liite 7 Dagvattenplan