Ba 4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr

Detaljplaneändring

Det ca 127 ha stora planändringsområdet ligger i Sibbo Mårtensby i närheten av Kervo gräns på Bastukärrs arbetsplatsområde. Planändringen berör kvarteren 700 och 706 samt ET-området i kvarter 704. Planändringen är teknisk och målet är att förbättra kvarterens ändamålsenlighet genom sammanslagning. Byggandet ökar inte och kvarterens funktioner ändrar inte.

Vad händer nu

Lagakraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.9.2022 § 287 godkänt BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.
Kommunstyrelsen Sibbo 3.11.2022
Kungörelse, pdf

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 12.9.2022 § 39 godkänt BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 20 september 2022 i kommunens allmänna datanät.
Kungörelse, pdf

Plankarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor(pdf)
Bilaga 1 OAS
Bilaga 2 Beteckningar och bestämmelser
Liite 3 Uppföljningsblankett
Liite 4 Bemötanderapport
Liite 5 Illustration
Liite 6 Liikenteen toimivuustarkastelu (trafikens funktionalitet)
Liite 7 Dagvattenplan

Tidigare behandlingsskeden

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 12.9.2022 § 39 godkänt BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 20 september 2022 i kommunens allmänna datanät.
Kungörelse, pdf

Godkänt planmaterial

Plankarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor(pdf)
Bilaga 1 OAS
Bilaga 2 Beteckningar och bestämmelser
Liite 3 Uppföljningsblankett
Liite 4 Bemötanderapport
Liite 5 Illustration
Liite 6 Liikenteen toimivuustarkastelu (trafikens funktionalitet)
Liite 7 Dagvattenplan

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27§ under tiden 12-5 – 13.6.2022 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/ba4

Eventuella skriftliga anmärkningar mot planförslaget ska vara kommunen tillhanda senast måndag 13.6.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi

Kungörelse 12.5.2022 (pdf)

Plankarta förslag (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf):
1. Program för deltagande och bedömning
2-3. Plankarta, bestämmelser och beteckningar
4. Detaljplanens uppföljningsblankett
5. Illustration
6. Granskning av trafikens funktion (på finska)

Detaljplanens dagvattenplan (pdf)

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.6.2021 – 2.8.2021 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, samt under hela planeringens gång här på kommunens webbplats

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.8.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 17.6.2021 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktpersoner

planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn. 050 409 3957
planläggare Niina Tiittanen, tfn. 040 541 7596

e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi