BA 3 Detaljplaneändring av arbetsplatsområdet Bastukärr

Detaljplaneändring

Avsikten med detaljplaneändringen av arbetsplatsområdet Bastukärr är att ändra den gällande detaljplanen så att den blir mer genomförbar.

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 15.4.2013 § 55.godkänt BA 3 Detaljplaneändring för Bastukärrs arbetsplatsområde.
BA 3_kungörelse om godkännande 24.4.2013 (pdf)

Högsta förvaltningsdomstolen har 22.4.2014 förkastat ansökningarna om besvärstillstånd över beslutet.

BA 3 Detaljplanen för Bastukärrs arbetsplatsområde kungjordes lagkraftig 30.3.2014.
BA_3_Kungörelse om laga kraft 30.3.2014(pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Beteckningar och bestämmelser i detaljplan (pdf)

Detaljplanens beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Utredningar