B 15 Storörens västra strand

Ändring av detaljplan

Detaljplaneändringen omfattar ett kvartersområde för fristående småhus väster om Lillörsvägen (AO-4, kvarter 255) samt en del av ett vattenområde.

Syftet med detaljplaneändringen är att underlätta genomförandet av planlösningen bland annat genom ändring av byggnads-, tomt- och vattenområdesgränserna samt anvisa parkeringen till täckta bilplatser, dock så att kvarterets användningsändamål bibehålls.

Arbetet med att ändra detaljplanen för Storörens västra strand grundar sig på en ansökan om planändring som markägaren Sipoonranta Oy, som även bygger området, lämnade in till kommunen 12.4.2010.

 

 

Lagakraft

 

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände detaljplaneändringen 24.5.2011 § 179. Planen vann laga kraft 7.7.2011.

B15_Kungörelse om lagakraft

B 15 Detaljplanekarta

B 15 Detaljplanens beskrivning

B 15 Anvisning för byggnadssätt