B 15 Storörens västra strand

Ändring av detaljplan

Detaljplaneändringen omfattar ett kvartersområde för fristående småhus väster om Lillörsvägen (AO-4, kvarter 255) samt en del av ett vattenområde.

Syftet med detaljplaneändringen är att underlätta genomförandet av planlösningen bland annat genom ändring av byggnads-, tomt- och vattenområdesgränserna samt anvisa parkeringen till täckta bilplatser, dock så att kvarterets användningsändamål bibehålls.

Laga kraft

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände detaljplaneändringen 24.5.2011 § 179. Planen vann laga kraft 7.7.2011.

B15_Kungörelse om lagakraft

B 15 Detaljplanekarta

B 15 Detaljplanens beskrivning

B 15 Anvisning för byggnadssätt