Smittspårningen överbelastad i Sibbo – exponeringar spåras inte längre i skolor, daghem, arbetsplatser och hobbyer

Upp till 260 nya smittfall konstaterades i Sibbo förra veckan. Epidemiläget ser också ut att försämras ytterligare. Smittspårningen i Sibbo sker i nuläget med cirka 7 dygns fördröjning. Väntetiden till coronavirustestningen kan också bli flera dygn.

I fortsättningen måste smittspårningen riktas till att omfatta enbart vissa grupper. Målet är att smittspårarna också i fortsättningen kontaktar alla som testat positivt för coronaviruset. Spårningen prioriteras dock till social- och hälsovårdens personal, över 60-åringar och gravida.

I fortsättningen försätts enbart den insjuknades närkrets i karantän. I praktiken betyder detta personer som bor i samma hushåll eller som på annat sätt är lika nära till patienten. Smittspårarna hinner inte längre kontakta personer som exponerats i daghemmen, skolorna, på arbetsplatserna eller inom lagidrott. Exponeringarna på arbetsplatserna spåras endast när det är frågan om social- och hälsovårdspersonal.

Vi hoppas att alla insjuknade själv kontaktar de personer som kan ha blivit smittade i ovan nämnda lokaler eller informerar lokalens ansvariga person/personer om coronasmittan. Coronaviruset smittar i cirka 2 dagar innan symtomen börjar. En exponerad person är någon som har haft kontakt med dig utan munskydd i minst 15 minuter, samt personer som du har haft fysisk kontakt med. Vi hoppas att den ansvariga personen därefter för informationen vidare, meddelar andra i gemenskapen om den konstaterade coronasmittan och uppmuntrar alla som möjligen har blivit exponerade att noggrant följa med sina symtom och reagera med låg tröskel enligt de allmänna anvisningarna för coronatestning. Till exempel vårdnadshavaren till ett daghemsbarn som insjuknat kan informera daghemsföreståndaren, som i sin tur kan publicera ett allmänt meddelande riktat till vårdnadshavare till andra barn på daghemmet.

Hemtestning rekommenderas vid lindriga symtom om personen har fullständigt vaccinationsskydd och inte hör till riskgrupperna

Vi rekommenderar att alla som hör till riskgrupperna eller vars vaccinationsskydd inte är fullständigt söker sig fortfarande till coronatest med låg tröskel. Vaccinationsskyddet anses vara ofullständigt om personen inte har hunnit få alla de vaccindoser som rekommenderas för hen under en bestämd tidsperiod.

Om ditt vaccinationsskydd är fullständigt och du uppvisar lindriga symtom som tyder på coronavirussjukdomen rekommenderar vi att du gör ett hemtest. Om du dock inte har ett test hemma är det bättre att du stannar hemma. Besök med andra ord inte någon dagligvaruhandel eller ett apotek för att köpa ett test om du har symtom.

Om hemtestets resultat är positivt ska du isolera dig från andra människor och stanna hemma. Du kan återvända till normal vardag när du har varit symtomfri i två dygn och det har fortlöpt minst 10 dygn från den dag dina symtom började. Om du hela tiden har varit symtomfri räcker det med en 10 dygns isolering. Tiden räknas från testdatumet. Läs närmare anvisningar om testning vid olika situationer på kommunens webbplats som öppnas bakom den här länken.

Vänligen se också till att meddela de personer som du har varit i kontakt med under symtomtiden samt två dygn innan du började uppvisa symtom och informera dem om en eventuell exponering. Vi hoppas att du meddelar de personer som du träffat under din smittsamhetstid och uppmanar dem att försätta sig i frivillig karantän i 10 dygn, undvika sociala kontakter i mån av möjlighet och vid eventuella symtom följa de allmänna anvisningarna om testning för coronaviruset. En exponerad person är någon som har haft kontakt med dig utan munskydd i minst 15 minuter, samt personer som du har haft fysisk kontakt med.

Om ett barns familjemedlem har testat positivt för coronaviruset önskar vi att barnet inte går till skolan eller daghemmet i cirka 10 dygn på grund av exponeringen. Också när barnet själv inte uppvisar symtom men har blivit exponerat ska hen stanna hemma från skolan eller daghemmet. Sibbo kommun har fattat ett beslut om ersättning av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken på grund av coronaexponering eller -smitta. Beslutet gäller frånvaro från och med den 10 januari 2022. Vårdnadshavarnas egen anmälan räcker. Officiella beslut om karantän eller isolering behöver inte uppvisas för att få ersättning för avgiften.

Coronarestriktionerna torde fortsätta

De regionala coronakoordinationsgrupperna i Nyland rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger restriktionerna med två veckor efter att de nuvarande restriktionerna upphör. Orsaken är den försämrade epidemisituationen och den ökade sjukhusbelastningen. Sibbo kommun publicerar inom snar framtid ett nytt meddelande om hur restriktionerna förlängs när ett beslut har fattats i ärendet.

Länkar:

Sibbo kommuns aktuella anvisningar om coronatestning och när man ska söka sig till coronatest på webbplatsen sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 05.01.2022