Sibbo kommun söker samhällsdirektör och utbildningsdirektör

Samhällsdirektören leder samhällsutvecklingen och de kommuntekniska tjänsterna i Sibbo kommun. Sektorn omfattar bland annat kommunens planläggning, miljöövervakning, byggnadstillsyn, gator och grönområden, lokalitetsförvaltning samt mätning och fastigheter. Utbildningsdirektören leder utbildningssektorn i Sibbo kommun, som omfattar den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet.

Till tjänsteuppgifterna för båda sektordirektörerna hör att ansvara för sektorns verksamhet, ekonomi och resultat. För tjänsterna förutsätts bland annat lämplig högre högskoleutbildning samt erfarenhet av ledaruppgifter inom branschen. I båda tjänsterna krävs goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

De nya sektorerna inleder sin verksamhet

Sökandet efter sektordirektörer grundar sig på en organisationsreform vars mål var att efter välfärdsområdesreformen bygga upp en fungerande organisationsstruktur, som stödjer ett smidigt utförande av arbetet. Kommunens organisation förnyas 1.5.2023. I fortsättningen har kommunen fem sektorer: småbarnspedagogik, utbildning, samhälle och miljö, vardag och fritid samt koncerntjänster. Organisationsreformen medför inga ändringar eller störningar i kommuninvånarnas tjänster.

Tjänsterna som direktör för småbarnspedagogik och direktör för vardag och fritid besattes redan tidigare genom en överföring av tjänsterna. Koncerntjänsterna leds av kommundirektör Mikael Grannas. Kommunstyrelsen beslutade föreslå att tjänsterna som utbildningsdirektör och samhällsdirektör lediganslås offentligt eftersom det enligt en intern förfrågan och helhetsbedömning inte fanns förutsättningar för att överföra tjänsterna.

Länkar

Kommunrekry.fi: Samhällsdirektörens rekryteringsannons

Kommunrekry.fi: Utbildningsdirektörens rekryteringsannons

Tidigare meddelande om ärendet: Sibbo kommun har utsett två nya sektordirektörer (28.3.2023)

Tidigare meddelande om ärendet: Sibbo kommuns nya sektorer inleder sin verksamhet i maj (21.3.2023)

 

Senast uppdaterad 28.04.2023