Sibbo fortsätter i huvudsak tillämpa strängare coronavirusbegränsningar fram till slutet av februari – Hobbyverksamheten för barn och unga ordnas i begränsad utsträckning

–Epidemiläget ser inte ut att bli bättre. Tvärtom, smittofallen har blivit flera i Nyland och också inom Sibbos gränser. Samtidigt orsakar de olika virusmutationerna bekymmer och enligt statsrådet är behovet av strängare begränsningar mycket tydligt. Därför fortsätter vi tillämpa begränsningarna i alla situationer förutom inom hobbyverksamheten för under 20-åringar, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Barn och unga har varit i en mycket sårbar ställning till följd av coronakrisen och begränsningarna har haft en negativ inverkan på deras välbefinnande. På grund av detta har kommunen beslutat erbjuda en begränsad möjlighet till hobbyverksamhet inomhus för barn och unga under 20 år. Verksamheten kan ordnas inomhus från och med måndag (1.2.2021) förutsatt att säkerhetsanvisningarna följs.

–Att barn och unga rör på sig och har hobbyer är mycket viktigt med tanke på deras välbefinnande och hur den påverkas både nu och i framtiden. Hobbylokalerna har nu varit stängda i två månader. Vi har gjort en uppskattning om hur coronan påverkar barnens välmående på en längre sikt, inte bara under det aktuella epidemiläget utan också i framtiden. När städerna i huvudstadsregionen nu också har beslutat att öppna hobbyverksamheten för barn och unga är det naturligt att göra det samma även här i Sibbo, säger Grannas.

Till övriga delar gäller alla tidigare begränsningar och rekommendationer fortfarande i Sibbo. Att begränsningarna nu förlängs betyder i praktiken exempelvis att biblioteken fram till slutet av februari enbart betjänar kunder som uträttar ärenden i bibliotekslokalerna eller avhämtar reserverat material. Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 28.2.2021. Det rekommenderas fortfarande att hobbyverksamhet i vuxengrupper avbryts både utomhus och inomhus.

Gymnasierna fortsätter i huvudsak med distansundervisning. Närundervisning ordnas enbart för eleverna som förbereder sig inför studentskrivningarna. Sibbo institut fortsätter att ordna undervisningen på distans i mån av möjlighet. Undantag utgör utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare, som fortsätter som närundervisning som tidigare, samt institutets grupper riktade till barn och unga som startar 1.2.2021. Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi hålls öppna, men alla som besöker ungdomslokalerna ska oberoende av ålder använda ansiktsmask.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

Hobbylokalerna öppnas delvis för under 20-åringar

Från och med 1.2.2021 kan man i lokaler som administreras av kommunen ordna begränsad hobbyverksamhet för ungdomar under 20 år med hänsyn till särskilda säkerhetsanvisningar. Med hobbyverksamhet avses upprepad ledd verksamhet som erbjuds individuellt eller i grupp. Om man avviker från anvisningarna kan det leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

Det är fortfarande inte tillåtet att ordna matcher, tävlingar, turneringar eller evenemang i kommunens lokaler. Skolornas gymnastikundervisning ordnas fortfarande i regel utomhus, men om situationen så kräver kan undervisningen också ordnas inomhus med beaktande av säkerhetsavstånden, handhygienen och maskrekommendationerna.

Också när verksamhet ordnas för under 20-åringar ska följande principer följas i kommunens lokaler:

  • Hobbygruppen ska ha en etablerad sammansättning och deltagarna ska anmäla sig i förväg. Lokalerna öppnas enbart för reserverade turer, inte för öppen verksamhet.
  • I verksamheten ska man följa de hälsosäkerhetsanvisningar gällande säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsskydd som myndigheterna utfärdat.
  • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda mask. Ansiktsmask ska användas i alla situationer förutom under själva idrottsprestationen.
  • Verksamheten ska genomföras så att närkontakter kan undvikas helt och hållet eller minskas betydligt.
  • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Det här innebär att deltagarantalet inomhus kan vara högst 10 personer. Om lokalen är stor kan flera grupper dock vistas i den samtidigt, om det är möjligt att undvika kontakter mellan grupperna.
  • Verksamhetens anordnare ansvarar för att anvisningarna följs.
  • Användningen av omklädningsrum och dusch begränsas till absolut nödvändigt bruk.
  • Barnens ledsagare så som föräldrarna får inte komma in i lokalerna. Specialarrangemang är dock möjliga om barnen som ledsagas är under skolåldern.

Kommunen rekommenderar starkt att privata aktörer följer samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet för barn och unga.

Möjligheterna till idrott på elitnivå säkerställs så att träningsverksamheten inriktad på nationell eller internationell toppnivå möjliggörs i smågrupper oberoende av idrottarnas ålder.

Kommunens Idrottstjänster startar igen verksamheten i barnens specialidrottsgrupper från och med 1 februari. Begränsningarna och säkerhetsanvisningarna beaktas i verksamheten.

De ungas spelklubbar och ledda grupper för vuxna är fortsättningsvis inställda fram till slutet av februari. Ishallstiderna för allmänheten ställs in fram till slutet av februari.

Sök dig till test

Vi ber fortfarande alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga.

Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Länkar:
Sibbo.fi: Information om coronaviruset
Sibbo.fi: Rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun:
Sibbo.fi: Information om coronavaccineringar
HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Stadsrådet: Nationella rekommendationer och begränsningar
Regionförvaltningsverket: Offentliga tillställningar

 

 

 

Senast uppdaterad 29.01.2021