Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i coronavirusepidemins spridningsfas. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

Mer information:
HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

När du är sjuk

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Anvisningar om tidsbeställning till provtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har de minsta symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Sträva efter att hålla 2 meters säkerhetsavstånd till andra människor bland annat på offentliga platser, i kollektivtrafiken samt vid evenemang och tillställningar.

Hand- och hosthygien

Följ god hand- och hosthygien. Läs THLs anvisningar här.

Användning av ansiktsmask

I Sibbo gäller en stark rekommendation om att använda munskydd vid publikevenemang, i alla offentliga lokaler, i folksamlingar både inomhus och utomhus.

Munskyddsrekommendationen gäller i regel alla personer över 12 år som inte har något hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

I läroanstalterna gäller munskyddsrekommendationen studerandena på andra stadiet samt eleverna i högstadiet (årskurserna 7–9) och lågstadiet (årskurs 6). För vuxna och personal rekommenderas munskydd i alla läroanstalter från grundskolan till högskolorna.

Personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas använda munskydd inomhus i mån av möjlighet. Speciellt vikarier, daghemsassistenter, daghemsföreståndare, praktikanter och lärande på arbetsplatsen, det vill säga personer som arbetar i och besöker flera enheter, rekommenderas använda munskydd. Det är möjligt att använda skyddsvisir i stället för munskydd om denna lösning är bättre med tanke på undervisningssituationen, eller om den anställda inte kan använda munskydd av hälsomässiga skäl. Inom småbarnspedagogiken rekommenderas att vårdnadshavarna använder munskydd när de vistas i småbarnspedagogikens lokaler, t.ex. när de för och hämtar sina barn.

Kommunen rekommenderar att alla kommunanställda använder munskydd i samtliga arbetslokaler, också när det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd till andra.

Läs mera på  THL:s webbplats om rekommendationen för medborgare om att använda ansiktsmasker i olika faser av epidemin.

Distansarbete

Det rekommenderas att arbetsgivarna möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt att möjligt att arbeta på distans. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas det att arbetsgivaren ger anvisningar om användningen av ansiktsmasker i samtliga arbetslokaler, också när det är möjligt att iaktta säkerhetsavstånden. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunens egen rekommendation om distansarbete trädde i kraft redan på våren och gäller tillsvidare. Personalen ska arbeta på distans om det med tanke på arbetsuppgifterna är möjligt.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Om begränsningarna angående publikevenemang beslutar regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet  är i kraft till och med den 31 januari 2021. Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Kommunen följer begränsningarna i alla offentliga evenemang och tillställningar i kommunen. Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 31.1.2021 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att alla privata tillställningar ställs in fram till 31.1.2021. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 10 personer) som får ordnas.

Undervisningsarrangemang

Gymnasier, yrkesanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (över 15-åringar), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning 1.12.2020. Undervisningen ordnas på distans fram till 31.1.2021.

Undervisningen av elever som förbereder sig inför studentskrivningarna delvis övergår till närstudier.

Hobbyer

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 20 år) som ordnas av kommunen såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 31.1.2021. Det här betyder till exempel att alla motionsgrupper ställs in. Vi rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsning.

Hobbyverksamhet för barn och unga under 20 år får däremot ordnas utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden, men inte inomhus. Om hobbyverksamheten inte avbryts, måste man följa Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt.

Personer som deltar i annan hobbyverksamhet ska var helt friska. Den som deltar i hobbyverksamhet måste vara helt symptomfri. Man får inte ens ha lindriga symptom. Inom hobbyverksamheten ska man sträva efter att hålla avstånd till varandra.

Unga i högstadieåldern och äldre ska använda munskydd i alla situationer, förutom under själva idrottsprestationen, och iaktta god handhygien. Det är skäl att minimera användningen av gemensamma omklädnings- och tvättrum.

Vi ber organisationerna, föreningarna och idrottsklubbarna att följa med de riksomfattande och regionala rekommendationerna samt att använda sitt omdöme vid ordnandet av verksamheten.

Besök på boendeenheter

Det rekommenderas att besök med närstående ordnas utomhus, men även besök inomhus är tillåtna. Besök tillåts inte i gemensamma lokaler. Man ska komma överens med personalen om alla besök på förhand.

Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom eller magont/diarré. Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd. Håll 2 meters skyddsavstånd till din egen anhöriga (i mån av möjlighet), personal och övriga boende/patienter under hela besöket.

Endast en besökare per gång tillåts. Personalen möter besökaren vid dörren och visar vägen. Besöken sker i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum. Besöken begränsas till 30-60 minuter.

Läs hela anvisningen för besök på den här länken.

Offentliga lokaler

Sibbo kommun stänger största delen av kommunens offentliga inomhuslokaler för tiden 28.11.2020–31.1.2021. Till exempel Allaktivitetshallen stängs. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna. Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi hålls öppna, men de som vistas i ungdomslokalerna måste använda munskydd oberoende av ålder. Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material.

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. På detta sätt bibehålls rätten till nödvändig service och möjligheten att uträtta ärenden. Vi rekommenderar dock att du uträttar dina ärenden elektroniskt och undviker att komma på plats om det på något sätt är möjligt att sköta ärendet på distans.

Det rekommenderas också att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter.

Möten med vårdnadshavare i skolor och inom småbarnspedagogiken

Det rekommenderas att skolorna och daghemmen ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans. Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte. Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla skaffar sig smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Taxibilar

Kommunen rekommenderar att taxichaufförerna och kunderna använder ansiktsmask under resan förutom om de av hälsomässiga skäl inte kan använda mask.