Rekommendationen om användning av munskydd och rekommendationen om distansarbete fortsätter i Sibbo kommun

Coronaläget i Nyland verkar förbättras, även om smittfrekvensen fortfarande är hög. Det förbättrade pandemiläget har gjort det möjligt att avveckla ett antal restriktioner och rekommendationer. Till exempel har Regionförvaltningsverket i Södra Finland från och med igår tillåtit offentliga tillställningar för upp till 500 personer.

Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden har granskat kommunens rekommendationer och beslutat att också lätta på sin rekommendation om privata tillställningar. I framtiden kan privata tillställningar anordnas relativt fritt, så länge man tar hänsyn till hälso- och säkerhetsåtgärder. Kommunen rekommenderar att privata tillställningar särskilt inomhus ordnas på ett sätt som ger deltagarna möjlighet att hålla avstånd till varandra och iaktta god handhygien.

-När man bjuder in gäster till fester eller andra privata tillställningar ska man med andra ord ta hänsyn till lokalens storlek. Justera antalet inbjudna gäster till lokalens storlek så att gästerna kan hålla avstånd till varandra, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Även om epidemiläget har förbättrats är smittfrekvensen fortfarande hög. Därför ska man överväga huruvida det är nödvändigt att träffa andra. Det är också viktigt att fortsätta använda munskydd. Personalbristen på grund av sjukdom fortsätter också att vara en utmaning för de kommunala tjänsterna. Därför har Sibbo kommun beslutat att förlänga rekommendationen om distansarbete till slutet av februari. Med andra ord rekommenderas distansarbete fram till slutet av februari för alla arbeten där distansarbete är möjligt även tillfälligt.

Kommunen har också beslutat att hålla i kraft den omfattande rekommendationen om användning av munskydd tills vidare. Personer som besöker kommunens social- och hälsovårdstjänster och utbildningstjänster, t.ex. biblioteket, är skyldiga att bära mask. Munskydd förutsätts också av t.ex. vårdnadshavare som besöker daghem. Anvisningen om användning av munskydd riktad till Sibbo kommuns anställda är fortfarande förpliktande.

Läs alla begränsningar och rekommendationer som i nuläget gäller i Sibbo kommun via denna länk.

Utdelning av hemtester i läroanstalter organiseras

Inom en snar framtid kommer Försörjningsberedskapscentralen också att förse Sibbo med hemtester för skolelever, studerande och personal vid läroanstalter. Kommunen håller på att organisera förfarandena för distributionen av hemtester. Det är sannolikt att hemtesterna först kommer att distribueras till läroanstalterna, varifrån de kommer att distribueras till eleverna och personalen. Skolorna kommer att få mer information om fördelningen när detaljerna klarnar. Förpackningsstorleken är inledningsvis fem tester per elev eller anställd.

THL har utarbetat en rekommendation om användningen av hemtester i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets brev och riktlinjerna från ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder. Rekommendationen är att elever, studerande eller anställda ska göra ett hemtest om de har symtom som tyder på coronavirus.

Eleven utför testet själv hemma eller under övervakning av en vårdnadshavare enligt testförpackningens anvisningar. Testning rekommenderas inte om personen har haft en coronavirusinfektion, bekräftad antingen genom officiellt test eller hemtest, under de senaste tre månaderna. Om testet är negativt men symtomen kvarstår kan testet upprepas 1–2 gånger varannan dag. Skolan eller läroanstalten ger inte handledning i att göra testet och samlar inte in uppgifter om testsvaren.

Länkar:

Sibbo.fi: Begränsningar och rekommendationer som i nuläget gäller i Sibbo kommun
THL: Anvisningar för hemtestning för skolelever, studerande samt för skolornas och läroanstalternas personal
Sibbo.fi: Aktuella anvisningar om coronatestning och när man ska söka sig till coronatest
Sibbo.fi: Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

 

Senast uppdaterad 09.02.2022