Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

Följ de här anvisningarna om du får ett positivt testresultat från ett hemtest eller från ett officiellt coronavirustest inom hälso- och sjukvården.

Läs anvisningarna för vård hemma

Du hittar anvisningar för hur du behandlar coronavirussjukdomen hemma på Institutet för hälsa och välfärds webbplats bakom den här länken. 

Om du inte mår bra, kontakta vid behov hälso- och sjukvården för en bedömning av vårdbehovet

Om du har besvärliga symtom och önskar att hälso- och sjukvården ska göra en bedömning, ring Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001 må-fr kl. 8–16. Under andra tider kan du ring Jourhjälpen på tfn 116 117. Vid livshotande situationer, ring 112. Berätta i telefonen att du är smittad av coronavirus.

Om du har risk för blodproppar, ring hälsostationen

Coronavirussjukdomen omfattar en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden, som du kan få på hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering.

Om du har feber (över 37,5°C), hosta eller andnöd, om du är gravid eller är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, läs den bifogade listan över riskfaktorer.  Om du har någon av riskfaktorerna som nämns i listan, ring Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001 må-fr kl. 8–16.

Riskfaktorer för blodpropp

Ring hälsostationen för att få en bedömning av ditt behov av medicinering, om du:

Har minst en av följande riskfaktorer:
 • du har tidigare haft blodpropp
 • du har benägenhet för blodproppar (APC-resistens, Faktor V Leiden-mutation, protombingenmutation G20210A, brist på antitrombin eller protein C eller S, antifosfolipidsyndrom, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom)
 • du har en cancersjukdom i aktivt skede
 • du har multipla skador eller har nyligen fått en ryggmärgsskada
 • du har varit på en större operation för mindre än en månad sedan och/eller är sängliggande på grund av den
 • du är gravid, har genomgått kejsarsnitt eller har barnsängstid (6 veckor från förlossningen)
eller har minst två av följande riskfaktorer:
 • du är kontinuerligt sängliggande på grund av att du inte mår bra
 • du har en kärlkranssjukdom eller hjärtsvikt
 • du har en autoimmunsjukdom (till exempel Crohns sjukdom, blödande tjocktarmsinflammation, vaskulit)
 • du sitter i rullstol eller är förlamad
 • du har cirkulärgips på benet
 • du har nyligen blivit opererad (inom sex veckor)
 • du har diabetes (vilken typ som helst)
 • du har fettlever
 • du är minst 60 år gammal
 • ditt BMI är större än 30
 • du röker
 • du använder kombinationspiller som preventivmedel (gäller INTE preventivmedel som bara innehåller progesteron/gulkroppshormon, bland annat desogestrel, drospirenon)
 • du använder östrogenersättning (via munnen eller huden)
 • du har nefrotiskt syndrom
 • du har venös insufficiens (nedsatt cirkulation i benens vener)
 • du har en central venkateter

Isolera dig från andra människor och stanna hemma

Stanna hemma och bjud inte hem gäster. Ifall dina symptom är lindriga, kan du sköta sjukdomen hemma. Bekanta dig med Sibbo kommuns anvisningar för isolering och vad är tillåtet och inte tillåtet under isolering.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma i fem dagar. Om symptomen pågår i längre än tre dygn, är det skäl att undvika kontakter tills man varit symptomfri i minst två dygn. Den dag då symtomen började är ”dag noll”.

Om du inte alls får symtom som tyder på coronavirussmitta ska du hålla dig hemma tills det gått fem dygn sedan du gav ett positivt coronatest.

Behövs ett andra test?

Om ditt coronavirustest tagits av hälsovården behövs inte ett nytt test.

Om du fått ett positivt resultat med ett hemtest, måste resultatet ibland kontrolleras med ett test som tas av hälsovården. Ett positivt resultat från ett hemtest behöver inte kontrolleras om följande villkor uppfylls:

 • dina symtom är lindriga och du behöver inte kontakta hälsovården
 • du behöver inte ett intyg över att du haft coronavirussjukdomen för att få coronapass. Coronapasset visar endast en coronainfektion som testats officiellt av hälso- och sjukvården.

Om du behöver ett officiellt testresultat, boka ett test via Coronaguiden bakom den här länken.

Jag är frånvarande från arbetet eller studier och behöver ett intyg. Hur ska jag gå till väga?

Följ de vanliga anvisningarna för sjukfrånvaro som tillämpas på din arbetsplats eller i din läroanstalt. Med andra ord ska du följa samma praxis som vid t.ex. en vanlig förkylning.

Arbetsgivaren har ingen rätt att kräva att den anställda uppvisar ett intyg om isolering. Beslut om isolering fattas i regel inte längre i Sibbo. Beslut om isolering som fattas av läkaren ansvarig för smittsamma sjukdomar används i fortsättningen enbart vid situationer där ett myndighetsbeslut genuint kan förebygga att sjukdomen sprider sig. Behovet av att ersätta inkomstbortfall ger inte rätt till att försätta personen i isolering.

Om du kan vara frånvarande på grund av sjukdom med arbetsgivarens tillstånd och utan ett separat sjukintyg, bör du i första hand använda detta alternativ. Om din arbetsgivare/läroanstalt ber dig att ansöka om sjukledighet genom att kontakta kommunens hälsocentral, vänligen observera att vårt tidsbokningsnummer 09 2363 6001 har ett återuppringningssystem. Återuppringningen kan ta några dagar, men sjukledigheten kan också skrivas för förfluten tid. Vänligen lämna endast ett meddelande per ärende. Om du är sjuk i corona, vänligen kontakta hälsovården per telefon. Kom inte till patientkansliet för att sköta ditt ärende.

För vem ska jag berätta att jag insjuknat?

Vänligen se till att meddela de personer som du har varit i kontakt med under symtomtiden samt två dygn innan du började uppvisa symtom och informera dem om en eventuell exponering. Vi hoppas att du meddelar de personer som du träffat under din smittsamhetstid och uppmanar dem att försätta sig i frivillig karantän i 5 dygn, undvika sociala kontakter i mån av möjlighet och vid eventuella symtom följa de allmänna anvisningarna om testning för coronaviruset. En exponerad person är någon som har haft kontakt med dig utan munskydd i minst 15 minuter, samt personer som du har haft fysisk kontakt med.

Om ditt test utförts av hälso- och sjukvården kan du också fylla i namnen på dem som blivit exponerade på adressen koronatietoni.fi/sv. Då kommer smittspårarna åt uppgifterna och de personer som du angett får också automatiskt ett textmeddelande om att de kan ha blivit exponerade och om hur de ska agera. Ditt namn nämns inte i meddelandet.

Hur ska de som bor i samma hushåll agera?

Om dina närstående blivit satta i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar måste de följa de anvisningar de fått.

Också om de som bor i samma hushåll som du inte blivit satta i karantän bör de ändå undvika sociala kontakter tills det gått 5 dygn sedan dina symtom började. Om de är helt symptomfri och inte kan arbeta på distans hemma, kan de gå till jobbet men de måste använda munskydd och undvika kontakter. Vid eventuella symtom följ de allmänna anvisningarna om testning för coronaviruset. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas de 5 dygnen från att den sist insjuknade personens symtom börjat.

Om ett barns familjemedlem har testat positivt för coronaviruset önskar vi att barnet inte går till skolan eller daghemmet i cirka 5 dygn på grund av exponeringen. Också när barnet själv inte uppvisar symtom men har blivit exponerat ska hen stanna hemma från skolan eller daghemmet.

Ett symtomfritt barn kan gå i skola eller daghem när det har fått fem dygn sedan symtomen hos en insjuknad familjemedlem började.