Kommunen uppmuntrar invånare och föreningar att observera och bekämpa invasiva främmande arter i naturen

Du kan se observationer av invasiva främmande arter i Sibbo på kommunens webbtjänst. Du kan också markera dina observationer i området med knappen ”Gör en observation” i övre delen av kartan. Det är möjligt att bifoga en bild av observationen i anmälan.

Bild från Sibbo kommuns webbsida på en observation av en invsiv främmande art på karta.

Bild: I portalen för invasiva främmande arter kan du också granska observationer av främmande arter eller göra egna observationer.

Med invasiva arter avses arter som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Invasiva arter som sprider sig snabbt orsakar många olägenheter både för naturen och människor. De undantränger ursprungliga arter, försvårar pollinerares och fjärilars tillgång till näring samt försvårar rekreationsanvändningen av grönområden.

De vanligaste och mest kända invasiva främmande arterna i Finland är blomsterlupin, vresros, jättebalsamin och jättelokor som har spridit sig i naturen samt mördarsnigeln, som är känd om ett skadedjur i trädgården. Den lagstadgade skyldigheten att hantera risker orsakade av invasiva främmande arter berör också dessa arter.

Bekämpning av invasiva arter är på markägarens eller tomtinnehavarens ansvar. Kommunträdgårdsmästare Kari Ojamies berättar att kommunen bekämpar invasiva arter på sina marker.

– Kommunen har centraliserat bekämpningsåtgärderna för de mest invasiva främmande arterna, eftersom kommunens resurser inte räcker till att själv till exempel bekämpa jättebalsamin eller lupin som har utspritt sig kraftigt, säger Ojamies.

Ordna bekämpningstalkon för invasiva främmande arter

Kommunen uppmuntrar invånare och föreningar att ordna bekämpningstalkon för invasiva arter. Med hjälp av talkon kan vi tillsammans stoppa arternas utspridning och bevara naturens mångfald och trevnad.

Du kan rensa växtlighet eller bryta av blomställningar så att de förgås, täcka växtligheten med täckmaterial eller gräva upp rötter. Om du bekämpar arterna med kemiska medel, beakta medlens olika miljövarningar, var uppmärksam och välj det miljövänligaste alternativet när du bekämpar invasiva arter.

Det är bra att använda engångshandskar i bekämpningen av invasiva arter, såsom mördarsniglar, som förekommer i Sibbo. Det är också viktigt att beakta olika naturvårds- och djurskyddslagstiftningar; enligt dem ska djur inte tillfogas onödig smärta eller onödigt lidande. Närmare anvisningar hittar du på webbplatsen vieraslajit.fi.

Var noggrann när du hanterar trädgårdsavfall, så att vi kan tillsammans förhindra spridningen av invasiva arter i Sibbo. Importera inte utländska växter eller djur och köp inte trädgårdsväxter från utländska webbplatser. Förebyggande åtgärder är det snabbaste och mest effektiva sättet att förhindra spridningen av invasiva arter.

Länkar:
Sibbos portal för invasiva främmande arter
Läs mer om invasiva främmande arter på webbplatsen vieraslajit.fi

Senast uppdaterad 14.06.2024