Fullmäktige godkände bokslutet för år 2023

År 2023 var kommunens första verksamhetsår efter reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, vilket återspeglades i kommunens ekonomiska siffror. Till exempel minskade kommunens verksamhetsbidrag från 120,4 miljoner euro i bokslutet för år 2022 till 67,8 miljoner euro år 2023. Även kommunens nettoutgifter minskade med 52,6 miljoner euro, alltså 43,7 procent jämfört med år 2022.

Sibbo lyckades minska sitt lånebelopp i fjol. Lånebeloppet per invånare var 4 484 euro i slutet av året. Allt som allt var kommunens skuldbelopp 101,3 miljoner euro i slutet av året, vilket är 5,9 miljoner euro mindre än året innan.

Sibbo investerade totalt cirka 16 miljoner euro förra året. I fjol investerade kommunen i bland annat saneringen av Sibbo gymnasium, saneringen av Nickby centralidrottsplan, restaureringen av Broböle damm och renoveringen av Topeliussalen.

Revisionsnämnden fäste uppmärksamhet vid inköp av dagligvaror

Fullmäktige antecknade också utvärderingsberättelsen för kännedom. I sin utvärderingsberättelse fäste revisionsnämnden uppmärksamhet vid bland annat brister i processen för godkännande av inköp av dagligvaror som framkom av en intern revision som kommunen själv beställde av BDO Audator Ab. I den interna revisionen upptäcktes att mängden inköp av dagligvaror uppgick till 600 000 euro under 46 månader, vilket överskrider upphandlingsgränsen för konkurrensutsättning i enlighet med upphandlingslagen, som är 60 000 euro.

– Dagligvaruinköpen borde ha konkurrensutsatts för länge sedan, framförde revisionsnämnden.

Enligt revisionsnämnden var väsentliga brister i bokföringen de mest oroande aspekterna av BDO:s rapport. Den interna revisionen visade att kvitton på cirka 90 procent av alla inköp av dagligvaror inte hade skannats i bokföringsprogrammet enligt anvisningarna och lagen. Med andra ord saknades verifikat av inköpen. Dessutom fanns det brister i konteringen. Till exempel hade man inte bokfört den person som gjorde inköpet och inköpets syfte.

– Utan en riktad internrevision på uppdrag av ekonomichefen hade denna slarviga verksamhetskultur kunnat fortgå ännu längre, konstaterade revisionsnämnden.

Enligt kommundirektören Mikael Grannas upptäcktes inga missbruk av inköp i denna interna revision.

– Alla inköp verkar ha använts på ett ändamålsenligt sätt men de inte har bokförts och konterats rätt och lagenligt. Vi i kommunens ledning började omedelbart vidta korrigerande åtgärder när vi fick kännedom av rapporten. Till exempel sköttes upphandling av inköp av dagligvaror således att kommunen ingick i Sarastias upphandlingsavtal. Ekonomianvisningen uppdaterades och till cheferna har det noggrant poängterats att man absolut ska bokföra och kontera inköpen, berättar Grannas.

Dessutom slutade kommunen omedelbart att använda presentkort i belöning och uppvaktning av personalen.

Revisionsnämnden uppmanar att personer som godkänner inköp av dagligvaror i fortsättningen ska fordras att förse alla inköpsfakturor med tillhörande kvitton. Revisionsnämnden har dessutom inlett en ytterligare utredning för vissa av företagskortstransaktionerna år 2023. Nämnden tänker utvärdera utredningens resultat utan dröjsmål när den har slutförts. Revisionsnämndens utvärdering förs till fullmäktige för kännedom på hösten.

Uppmärksamhet fästes också vid uppnående av målen

Revisionsnämnden lyfte särskilt fram att utmaningar med rekrytering av personal förblir fortfarande en utmaning och en risk för kommunen. Dessutom fäste revisionsnämnden uppmärksamhet vid bland annat uppnående av målen som har satts upp för kommunen.

– Genomförandet av de bindande målen blev blygsamt, konstaterade revisionsnämnden.

Enligt revisionsnämnden var kommunens ekonomiska resultat dock bra, även om intäkterna från markförsäljningen utföll mindre än budgeterat.

Fullmäktiges möten spelas in på video och sänds i realtid på internet. Inspelningarna kan också ses i efterhand på Sibbo kommuns YouTube-kanal.

Länkar:

Föredragningslista till fullmäktigemötet
Mötesinspelningar på Sibbo kommuns YouTube-kanal
Det tidigare pressmeddelandet om ärendet 26.3.2024:Sibbo kommuns ekonomi var i balans i fjol

Senast uppdaterad 17.06.2024