Fullmäktige fattade ett principbeslut om Sibbo kommuns framtida struktur för förtroendeorganen

Enligt utkastet till strukturen skulle det i Sibbo finnas i fortsättningen fem utskott och Affärsverket Sibbo Vattens direktion under kommunstyrelsen.  Småbarnspedagogikens och undervisningens ärenden som nuförtiden behandlas i bildningsutskottet och ärenden inom vardag och fritid skulle behandlas i tre olika utskott: utskottet för småbarnspedagogik, utskottet för undervisning och utskottet för vardag och fritid. Tekniska utskottet och byggnads- och miljöutskottet skulle fortsätta oförändrade.

Dessutom skulle organen innefatta revisionsnämnden, centralvalnämnden, markanvändnings- och näringslivssektionen samt finska utbildningssektionen och svenska utbildningssektionen. Fördelarna med den nya strukturen är att den motsvarar kommunens personalorganisation bättre än tidigare, vilket förtydligar processerna för beslutsfattande.

Organens namn är inte slutliga, utan avsikten är att fastslå namnen i samband med godkännandet av förvaltningsstadgan. Till exempel utskottet för vardag och fritid har ett alternativt namnförslag i modellen: utskottet för välfärd och kultur.

Bakgrunden för ändringen av strukturen för förtroendeorganen är välfärdsområdesreformen. Kommunen genomförde först en reform inom tjänsteinnehavarorganisationen sedan 1 maj 2023, och nu granskas förtroendeorganen på nytt. Avsikten är att den nya strukturen för förtroendeorganen träder i kraft samtidigt som den nya fullmäktige som väljs i det följande kommunalvalet inleder sin verksamhet från och med den 1 juni 2025.

Senast uppdaterad 03.06.2024