Byggandet av rondellen vid Kallbäckskorsningen i Söderkulla inleds nästa vecka

Korsningen ligger väster om Söderkulla centrum.

Gatuplanerna för rondellen godkändes av tekniska utskottet 31.11.2021. Kommunen inleder byggprojektet i syfte att förbereda sig inför en ökande trafikvolym i området.

Rondellen förbättrar trafikflödet i korsningen, minskar köerna i rusningstid och förbättrar trafiksäkerheten för alla trafikanter. Som en del av projektet byggs också en trottoar och en kombinerad gång- och cykelväg på korsningens södra sida.

Genom rondellen byggs också en väg för specialtransporter med överkörbara kantstenar och trafikdelare.

Målet är att samtliga arbeten omfattar enbart en fjärdedel av rondellen i taget, så att trafiken kan passera förbi arbetsplatsen med minimala störningar.

Entreprenören för projektet är Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy.

Senast uppdaterad 21.04.2022