Bra förslag i kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden

 

Kundnöjdhetsenkäten var öppen i november 2020 och den innehöll två delar. Den första delen koncentrerade sig på gatumiljön och dess funktionalitet. Den andra delen gällde parker och grönområden och innehöll frågor om bland annat underhåll av parker, blomplanteringar, hundparker och sopkärl. Enkäterna fick sammanlagt cirka 120 svar.

Följande teman lyftes fram i sommarenkäten

Svararna var i huvudsak nöjda med sommarunderhållet av gatorna och inget av områdena lyftes särskilt fram i svaren. Det framkom dock att gatunätets skick inte var tillräckligt bra. Svararna nämnde t.ex. att gatubeläggningar var ojämna och att det finns även andra brister. Svararna önskade att det både i norra och i södra Sibbo fästs mer uppmärksamhet vid underhållet och skötseln av gatorna i fortsättningen.

Enkäten om skötseln av parker och grönområden visade att invånarna var nöjda eller mycket nöjda med underhållsåtgärderna. Också planteringarna av sommarblommor fick beröm.  Det önskades dock att områdena runt sopkärlen skulle städas och att kärlen skulle tömmas oftare. Svararna ville också ha flera sopkärl både i norra och i södra Sibbo. Flera invånare lämnade också in fritt formulerade svar gällande hundparkerna.

Invånarna gav enheten Gator och grönområden värdefull respons och bra utvecklingsförslag

De ämnen som lyftes fram i enkäterna kommer att beaktas när vi under den kommande våren och sommaren planerar underhållsåtgärderna för gator och grönområden. Därtill tar Sibbo kommun över underhållet av grönområdena i Söderkulla den kommande sommaren. Det önskades fler sopkärl, och de första av dessa nya kärl har faktiskt redan installerats på de ställen som nämndes i enkäten. Tack vare enkätens karttjänst var det lätt att visa var det behövs nya sopkärl. Också i fortsättningen kommer vi att fästa uppmärksamhet vid gatubyggen och göra dem tydligare och välfungerande så att trafiken runt dem löper så säkert och smidigt som möjligt. På grund av enkäten kommer vi också att förbättra informationen som vi publicerar om underhållet av gatorna, så att det bland annat är tydligare vilka områden är på kommunens ansvar.

Tack till alla som svarade på enkäten!

Mer information:
Simo Kesti, Gatuchef simo.kesti@sibbo.fi
Kari Ojamies, Kommunträdgårdsmästare kari.ojamies@sibbo.fi

Senast uppdaterad 05.07.2022