Bildningsutskottet behandlade lokallösningen för tre daghem i södra Sibbo

Målet har varit att hitta en lösning som säkerställer funktionella, hälsosamma och säkra lokaler för Landsängens daghem, daghemmet Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem i framtiden. De nuvarande lokalerna i alla tre daghem har konstaterats vara i sådant skick att det inte lönar sig att sanera dem.

Bildningsutskottet ansåg att man borde investera i nya daghemslokaler. Enligt utskottets förslag behövs tillfälliga lokaler för Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem. Utskottet föreslår vidare att situationen för Landsängens daghem följs upp noggrant och omedelbara åtgärder vidtas om situationen så kräver.

Bildningsutskottet fattade beslut enligt motförslaget med rösterna 5–4. Det ursprungliga förslaget till tekniska utskottet var att det byggs två daghemspaviljonger för långvarigt bruk, en vid Västerskogin päiväkoti och en vid Lärdomsvägens fastighet, vilket skulle ge kommunen gott om tid att planera och bygga permanenta lokaler. Enheten Lokalitetsförvaltning i Sibbo kommun har utrett att det för närvarande inte finns några lämpliga lokaler för långvarigt bruk i kommunen som skulle lämpa sig för daghemsverksamhet.

Härnäst behandlas lokallösningarna för de tre daghemmen i södra Sibbo av tekniska utskottet varefter ärendet förs vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem flyttar redan på hösten

Bildningsutskottet beslutade också att Västerskogin päiväkoti, Skogsbackens språkbadsdaghem och den tillfälliga svenskspråkiga gruppen i Mäntymäen päiväkoti flyttar redan inkommande höst.

Bildningsutskottet beslutade att Västerskogin päiväkoti flyttar till tillfälliga lokaler i Mäntymäen päiväkoti för tiden 15.8.2022–31.7.2023. Den tillfälliga svenskspråkiga gruppen i Mäntymäen päiväkoti flyttar permanent till Daghemmet Miili 1.8.2022.

Skogsbackens språkbadsdaghem flyttar till tillfälliga lokaler i daghemmet Pilke i Söderkulla för tiden 15.8–31.7.2023 och förskoleundervisningen vid Skogsbackens språkbadsdaghem flyttar permanent till skolbyggnaden Miili 1.8.2022.

Länkar:

Bildningsutskottets föredragningslista

Senast uppdaterad 13.05.2022