Offentkig kungörelse – Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen, Rudus Oy

 

Vasa förvaltningsdomstol
Diarienummer 00465/19/5701, 00492/19/5701, 00502/19/5701, 00506/19/5701, 00512/19/5701 och 00521/19/5701

Offentkig kungörelse
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
9.5.2022

Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 16.5.2022 (7 pv).

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 9.5.2022 nr 22/0023/1 om besvär i ett
miljötillståndsärende / jordstillstånd av Bastukärr, stenbrott, krossningen av stenbrottet,
hantering av betongavfall, driftsanvändning osv. Sibbo

Den som ansöker om tillstånd
Rudus Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden
9.5. – 15.6.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är
15.6.2022.

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 09.05.2022