Beslut angående upphörande av glassfabrik verksamhet och avskrivande av miljötillstånd Unilever Ingman Production Ab

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 16.6.2022 (88 §), har miljötillsynschefen godkänt Unilever Ingman Production Ab:s ansökan.

Miljötillsynschefens beslut 20.12.2022 § 18 finns, jämte därtill hörande besvärsanvisning, framlagda till allmänt påseende elektroniskt på Sibbo kommuns webbplats 20.12.2022 – 26.1.2023.

Beslut (pdf)

Besvärstiden utgår 26.1.2023.

Tilläggsinformation ges av Natalia Heikkilä t. 050 4796788

Miljöövervakning

Sibbo den 20.12.2022

 

Senast uppdaterad 19.12.2022