Anmälan om kungörelse: Verksamhet av försöksnatur gällande testande av slamhanteringsmetod, Sibbo

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på
regionförvaltningsverkets webbplats.

Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 5.9.–12.10.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas.

Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet

Senast uppdaterad 05.09.2022