Bindningar och informationsblankett för förtroendevalda

Enligt kommunallagen ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller följande förtroendevalda och tjänsteinnehavare:

Förtroendevalda

  • ordföranden och viceordförandena i fullmäktige
  • ordföranden, viceordförandena, ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen
  • ledamöterna och ersättarna i markanvändningssektionen
  • ledamöterna och ersättarna i byggnads- och miljöutskottet
  • ordförandena och viceordförandena i alla utskott och nämnder
  • ordförandena och viceordförandena i alla sektioner
  • ordföranden och viceordföranden i Sibbo Vattens direktion

Tjänsteinnehavare

  • kommundirektören och dennes vikarie
  • föredragandena och deras ersättare i utskotten, nämnderna, sektionerna och direktionerna

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

Gör så här

Redogörelsen för bindningar

Alla redogörelseskyldiga själva ansvarar för inlämnandet av redogörelserna för bindningar och deras innehåll. En anmälan ska göras även om inga bindningar finns. Anmälan och ändringar görs genom Mina tjänster. Välj "Demokrati" och därifrån "Redogörelsen för bindningar".

Informationsblankett för förtroendevalda

Som förtroendeman kan du ge din information för jobbet genom Mina tjänster. Välj "Demokrati" och därifrån "Informationsblankett för förtroendevalda".

Bakgrundsinformation och lagstiftning


E-tjänst