Egnahemshustomter | Tasträsk IV

Denna sida innehåller information om det första anbudet som hölls våren 2022. Information om tomter som ska säljas hösten 2022 och anbudstävlingen som ordnas 1.11. – 29.11.2022 finns på följande länk:

https://www.sipoo.fi/sv/byggande/tomter/egnahemshustomter/egnahemshustomter-tastrask-iv-host/

 

Tasträsk IV (T9) är en del av Tasträskområdet i Söderkulla i södra Sibbo. Detaljplanen i området med 51 egnahemstomter blev färdig 2020. Tomterna säljs genom anbudsförfarande åren 2022–2023.

Ansökstid till våren 2022 är slut.

Viktig information om anbudsförfarandet

Tidsgräns för att lämna anbud var 9.5.2022 kl. 10. Tomterna i kvarteren 581–584 var till salu.  Om sökanden har lämnat det högsta anbudet för mer än en tomt, kommer hen att erbjudas tomten enligt den prioritetsordning hen valt. Om sökanden tackar nej till den föreslagna tomten, kommer hen inte att erbjudas en ytterligare tomt i lägre prioritetsordning.  Anbudsförfarandet är slutet, dvs. ingen information kommer att erhållas om andra anbud före anbudsförfarandets slut. Anbuden kommer att öppnas 17.5.2022. Anbud som lämnas utanför anbudstiden, är under tomtens utgångspris eller gäller andra tomter än de som är nu är till salu, kommer att avvisas.

Läs noga igenom tomternas försäljningsmaterial på dessa sidor samt detaljplan och byggsättsanvisningar. En länk finns längst ner på sidan.

Information om tomterna

Tomternas exploateringstal på e=0,25 betyder att byggrätten är 25 % av tomtens yta. Därtill får man bygga en ekonomibyggnad på 40 m² på tomten. På varje tomt får byggas högst en bostad. I planen för området anges det högsta tillåtna antalet våningar per kvarter. Detta antal våningar får inte överskridas, men färre våningar får byggas. Detaljplanen och byggsättsanvisningarna innehåller mer detaljerade bestämmelser om byggandet i området. Köparen förbinder sig till att byggandet på tomten sker enligt byggsättsanvisningarna. En länk till detaljplanen och byggsättsanvisningen finns längst ner på den här sidan.

Möjligheten att ansluta sig till ett avloppssystem för dagvatten finns på en del av tomterna. På resten av tomterna leds dagvattnet genom ett backdike till en dagvattenbassäng. På tomterna med beteckningen ”hule-4” i detaljplanen ska det märkta området reserveras för ett dagvattendike.

Tomterna säljs i det skick de befinner sig i vid försäljningstillfället. Kommunen avlägsnar inte trädbeståndet innan tomterna säljs.

Information om försäljningen

Försäljningen börjar med tomterna i kvarteren 581–584. De säljs genom ett anbudsförfarande som ordnas 4.4–9.5.2022. Tomternas utgångspris är 93–96 €/ m² mark, beroende på tomtens läge. Anbud som understiger utgångspriset förkastas. Tomterna överlåts till den högstbjudande. Både privatpersoner och företag kan bjuda på tomterna. Endast en tomt i området får överlåtas till samma part. Anbuden öppnas under vecka 20, och de parter som lämnat in det högsta anbudet meddelas därefter.

Tomterna överlåts till parter som inte har köpt eller hyrt en bostadstomt av Sibbo kommun under de senaste 5 åren. För att delta i anbudsförfarandet ska man använda den elektroniska blanketten som publiceras på den här webbplatsen 4.4.2022 efer kl. 17. Om ni ansöker om en tomt tillsammans ska ni redan i detta skede skriva in uppgifter om alla sökande som blir delägare i tomten. Köpare kan inte läggas till i efterhand på ansökningsblanketten. Utöver köpesumman tillkommer en styckningsavgift på 1 090 euro per tomt. Reserveringsavgiften för tomterna är 500 euro och den dras av från den slutliga köpesumman. Köpebrevet måste undertecknas inom sex månader från det att beslutet om försäljning av tomten har vunnit laga kraft.

Besök på området

Tomterna är för närvarande inte märkta i området. Eftersom byggarbetet med kommunaltekniken fortfarande pågår och byggnadsfordon passerar genom området får vägarna under byggnation ännu inte användas. Man ska vara försiktig när man besöker området och vi rekommenderar att besöken planeras efter kl. 17. Det är inte tillåtet att gå in på det markerade byggarbetsplatsområdet.

 

Material från 21.3.2022 infotillfälle

Riktgivande kostnadsberäkning

Tomtförsäljningens informationsmaterial på infotillfället 21.3.2022

Sammandrag av frågorna på infotillfället 21.3.2022 (på finska)

Information om kommunalteknik (infotillfället 21.3.2022, på finska)

Information om tomterna

Tassträsk IV tomter

Rålängderna

Tomt på kartan Tomt areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris
€/m2 €/tomt Obs!
A K581T1 1001 250 Klintbågen 17 96 96 096
B K581T2 1006 252 Klintbågen 15 93 93 558
C K581T3 1014 254 Klintbågen 13 93 94 302
D K581T4 1096 274 Klintbågen 11 93 101 928
E K581T5 982 246 Klintbågen 9 93 91 326
F K581T6 983 246 Klintbågen 7 96 94 368
G K582T1 944 236 Klintbågen 12 96 90 624
H K582T2 919 230 Klintbågen 10 93 85 467
I K582T3 857 214 Klintbågen 8 93 79 701
J K582T4 1103 276 Klintbågen 6 96 105 888
K K583T1 999 250 Klintbågen 20 96 95 904
L K583T2 1277 319 Klintbågen 22 93 118 761
M K583T3 1106 277 Klintbågen 24 93 102 858
N K583T4 1011 253 Klintbågen 26 96 97 056
O K584T1 1123 281 Klintbågen 21 96 107 808
P K584T2 1156 289 Klintbågen 23 93 107 508
Q K584T3 1052 263 Klintbågen 25 93 97 836
R K584T4 1073 268 Klintbågen 27 93 99 789
S K584T5 815 204 Väddklintsgården 1 93 75 795 ett område på tomten reserveras för ett dagvattendike
T K584T6 942 236 Väddklintsgården 2 93 87 606 ett område på tomten reserveras för ett dagvattendike
U K584T7 961 240 Väddklintsgården 3 96 92 256 ett område på tomten reserveras för ett dagvattendike

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekt Tytti Mäntyoja, fornamn.efternamn@sibbo.fi